Seuren Vuosikertomus 2020 kertoo koronavuodesta

Seuren Vuosikertomus 2020 on julkaistu. Vuosikertomus keskittyy koronan tuomien muutosten kuvaamiseen erittäin poikkeuksellisena vuotena: Miten koronan leviämistä vastustavat toimet vaikuttivat kouluihin, päiväkoteihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan, ja kuinka muutokset vaikuttivat voittoa tuottamattoman henkilöstöpalveluyrityksen toimintaan suurilla ja pienillä tavoilla. Kerromme vuoden kulusta eri näkökulmista; Kertomuksena koronavuodesta, toimitusjohtajan katsauksen kautta sekä taloudellisen raportoinnin kautta.

Seure on merkittävä toimija kunta-alan henkilöstövuokrauksessa

Vuonna 2020 työllistimme yli 15 000 osaajaa keikkatöihin ja määräaikaisiin työsuhteisiin. Työntekijöillemme tarjoamme luotettavana ja vastuullisena työnantajana monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia. Seurelaiset työskentelevät muun muassa sairaaloissa, terveysasemilla, päiväkodeissa, palvelutaloissa, kotihoidossa ja kouluissa.

Liikevaihto ja tulos laskivat, tulevaisuudennäkymät vakaat

Vuosi 2020 oli yhtiön liiketoiminnan kannalta hyvin poikkeuksellinen. Vuotta sävyttivät koronatilanteesta johtuvat vuokrahenkilöstön ja hallintohenkilöstön lomautukset ja yhtiön toiminnan uudelleen organisointi. Vuonna 2020 Seuren liikevaihto laski 11 prosenttia.

Seurella on toiminnallisesti ja taloudellisesti terve pohja tuleville vuosille tukemaan asiakkaiden henkilöstön saatavuutta entistä paremmin. Yhtiö kehittää edelleen toimintaansa voidakseen paremmin vastata asiakkaidensa tukemiseen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Vuokratyölle tulee olemaan jatkossakin kysyntää yhtenä työmuotona sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta järkevänä ratkaisuna. Laajemmassa mittakaavassa Seure jatkaa kilpailukykyisenä vaihtoehtona ja yhtenä osana asiakkaiden henkilöstöresurssien hallintaa myös tulevaisuudessa.

113,9

miljoonaa euroa liikevaihtoa

4,4

miljoonaa tehtyä työtuntia

650 000

täytettyä työvuoroa

15 400

vuokratyöntekijää