Barnskötare, ge dig själv en premie för en lång anställning  

Efterfrågan av arbetstagare för småbarnspedagogiken är större än någonsin. Störst är behovet av barnskötare inom småbarnspedagogik för arbete som reservpersoner, som räddar vardagen där hjälp behövs mest.

Vi på Seure vill aktivt bidra till att lösa problemet med bristen på barnskötare och trygga en välfungerande vardag inom småbarnspedagogiken. Därför har vi startat ett belöningssystem med rekryteringspremier för barnskötare för arbete som reservpersoner inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Helsingfors. 

Rekryteringspremien är ett viktigt steg i arbetet för att förbättra tillgången av arbetstagare för småbarnspedagogik och branschens attraktivitet. Premien betalas till alla nya sökande som börjar arbeta som barnskötare inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i reservpersonuppgifter Helsingfors senast 30.11.2022 och som förbinder sig till att fortsätta i arbetet fram till 2.6.2023. Premien betalas till arbetstagaren i två delar. 

Rekryteringspremien läggs till på arbetstagarens normala lön. Startpremien för uppgiften är 200 € och slutpremien 800 €. Slutpremien proportioneras till arbetstagarens arbetstid. Premien är en extra stimulansåtgärd som används under en bestämd tid och vars syfte är att förbättra tillgången till arbetskraft i uppgifterna inom området. 

Modellen med rekryteringspremie 

Uppgifter, för vilka premien gäller: 

Helsingfors: Svenskspråkig småbarnspedagogik, reservperson 

Vanda: Finskspråkig småbarnspedagogik, ambulerande barnskötare >> Se uppgifterna med rekryteringspremie i Vanda 

Startpremie:

  • Startpremien är 200 €. 
  • Nya sökande ska inleda arbetet senast 30.11.2022. 

Slutpremie: 

  • Slutpremien är 800 €. 
  • Slutpremien betalas när arbetstagaren har arbetat i en tidsbestämd anställning fram till 2.6.2023.
     

Slutpremien proportioneras till arbetstagarens arbetstid, till exempel enligt följande: 80 % arbetstid > slutpremiens storlek 80 %, 50 % arbetstid > slutpremiens storlek 50 % osv. 

Utbetalningsdagarna för premien kan avvika från det normala lönebetalningsschemat. Sjukledigheter och eventuella andra frånvaron påverkar inte utbetalningen av premien. 

Arbetstagaren kan endast ingå en anställning med rekryteringspremie under den tid som premiemodellen gäller. 

Att söka jobben 

Jobben söks på Seure.fi via annonser med rekryteringspremie. 

Premien gäller även Seures nuvarande arbetstagare som söker de platser reservpersoner för vilka rekryteringspremien gäller. De nuvarande arbetstagarna söker jobben via Seures interna rekrytering genom att föreslå sig själva till uppgifterna i OmaSeure. Läs anvisningarna om den interna rekryteringen. 

Vi vill i samband med modellen med rekryteringspremie även beakta reservpersoner inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Helsingfors som redan har en anställning hos oss. För dem erbjuder vi möjlighet till en extra premie för engagemang 

Frågor och svar 

Får jag rekryteringspremien om jag jobbar ett visst antal dagar som inhoppare på de arbetsplatser där rekryteringspremien gäller? 
Rekryteringspremien betalas endast för tidsbestämda anställningar för barnskötare med arbete som reservpersoner inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Helsingfors som ingåtts 10.10–30.11.2022 och som fortsätter fram till 2.6.2023. 

Betalas rekryteringspremien om jag arbetar mindre än fem dagar per vecka
Ja. I detta fall är rekryteringspremien en procentuell andel av rekryteringspremiens belopp som baserar sig på arbetstiden och fastställs utifrån antalet månader i arbetet. 

Kan studerande söka jobben med rekryteringspremie? 
Ja. Om den sökande har tidigare erfarenhet av uppgifterna för barnskötare inom småbarnspedagogik krävs inte nödvändigtvis att man har avlagt en utbildning. 

Får jag rekryteringspremien om jag arbetar som barnskötare via Seure vid vilken som helst enhet för småbarnspedagogik i Esbo, Vanda eller Helsingfors? 
Premien gäller endast utvalda anställningar för barnskötare reservpersoner inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Helsingfors. 

Hur och när betalas rekryteringspremien ut? 
Premien betalas automatiskt för de anställningar för vilka premien avtalats när villkoren uppfylls. Premien betalas i två delar: Startpremien om 200 € betalas när arbetstagarens anställning har varat en månad. Slutpremien betalas när anställningen har avslutats enligt överenskommelsen. 

Varför gäller rekryteringspremien inte alla arbetsuppgifter inom småbarnspedagogik? 
Vår avsikt med premiemodellen är att påverka tillgången till arbetskraft inom vissa, särskilt definierade uppgifter. Det har därför avtalats att premien ska gälla för arbetsuppgifter, arbetsformer och arbetsområden där bristen på arbetskraft är mest akut. 

Varför gäller rekryteringspremien bara höstens rekryteringar? 
Modellen med rekryteringspremie är inte avsedd att bli en bestående åtgärd, utan en åtgärd med vilken vi söker erfarenheter av hur en modell med en stimulansåtgärd påverkar tillgången till arbetskraft. Beslut om extra, tidsbundna premier fattas alltid separat. 

Får jag rekryteringspremien om jag inleder arbetet i en anställning enligt premiemodellen tidigare under hösten? 
Endast nya arbetstagare som rekryterats under den tid då modellen tillämpas har rätt till rekryteringspremien. Seure vill emellertid uppmärksamma och tacka också de arbetstagare som påbörjat arbetet tidigare och för dem har vi skapat en annan premieform, premien för engagemang. Vi har skickat ut information om möjligheten till premien för engagemang till alla som den gäller.