Lähihoitaja

Lähihoitajan työ

Lähihoitajana voit Seuren kautta työskennellä monipuolisesti kaikilla Seuren työskentelyalueilla. Lähihoitaja voi työskennellä Seuren kautta:

  • perusterveydenhuollossa, jossa suurin osa töistä on
    • kotihoidossa
    • vanhusten hoiva-asumisessa/palvelutaloissa
    • kuntouttavissa arviointiyksiköissä
    • kaupunginsairaaloissa
  • Keikkoja on tarjolla monipuolisesti myös erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa.

Terveydenhuollon puolella on tarjolla monipuolisesti eri pituisia työsuhteita muutaman päivän keikoista toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja öihin, myös viikonloppuvuoroja on tarjolla. Voimme räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä ja vuoropainotuksella.

Lähihoitajalle on töitä tarjolla lisäksi pääkaupunkiseudun peruskouluissa autististen ja kehitysvammaisten lasten opetuksessa. Töitä tehdään tehtävänimikkeillä oppilashoitaja tai erityiskoulunkäyntiavustaja. Kouluissa työsuhteet kestävät yleensä koko lukuvuoden ja lisäksi tarjolla on runsaasti keikkatöitä läpi koulun lukuvuoden. Oppilashoitajana tai koulunkäyntiavustajana voi työskennellä myös lähihoitajan koulutuksella, ilman Valviran rekisteröintiä lähihoitajaksi.

Työllistyminen: Rekrytoimme lähihoitajia läpi vuoden. Edellytämme Valviran rekisteröinnin (valmistuneet), tietyissä kohteissa työskentelyyn tartuntatautilain mukaisen rokotesuojan ja lasten parissa työskenteleviltä rikostaustaotteen. Lisäksi moniin työkohteisiin on vaatimuksena lääkehoitolupa (LOVe/LOP-verkkokurssi + näytöt) ja käyttöjärjestelmäosaaminen (esimerkiksi Apotti), jota voit lähteä suorittamaan kauttamme heti Seureen työllistyessäsi.

Kotihoitoon rekrytoimme myös opiskelijoita, joilla on harjoittelu- tai työkokemusta kotihoidosta. Lisäksi valmistuneille kotihoidosta kiinnostuneille lähihoitajille järjestämme perehdytystä, jos kotihoito työkenttänä on vieras tai työskentelystä siellä on jo pidempi aika.

Lähihoitajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinto tai olet alan opiskelija

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset. Valviran rekisteröinti (alalle valmistuneet). Tehtävästä riippuen tartuntatautilain vaatima riittävä rokotesuoja. Ajalla 1.1.-31.12.2022 suoja Covid -19 tautia vastaan. Tehtävän mukaiset lääkehoitoluvat ja potilastietojärjestelmäosaaminen. Jos työ tehdään tiloissa joissa on lapsia: Rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Tutustu lähihoitajan työhön esittelyvideolla tästä.

Lähihoitajana kotihoidossa voit Seuren kautta työskennellä kotihoidon asiakkaiden kodeissa. Joissakin tapauksissa myös palvelutaloissa asuvat asiakkaat voivat olla kotihoidon asiakkaita. Kotihoidon asiakkaat ovat yli 18-vuotiaita ja he tarvitsevat erilaisia kotiin tuotavia kotihoitopalveluita pärjätäkseen arjessa. Suurin asiakasryhmä on yli 75-vuotiaat.

Työnkuva kotihoidossa on monipuolinen, sillä työtehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen huolehtiminen asiakkaista. Päätehtävänä on turvata asiakkaiden turvallinen ja sujuva arki kotioloissa. Työpäivä koostuu pääsääntöisesti asiakaskäynneistä, jotka pitävät sisällään hoidon tarpeen arviointia ja suunnittelua, lääkehoidon toteuttamista, perustarpeiden kuten ravitsemuksen ja toimintakyvyn turvaamista, sekä tukipalveluiden järjestämistä.

Lähihoitajana vuodeosastolla voit Seuren kautta työskennellä kaupunginsairaaloiden sekä terveysasemien vuodeosastoilla, joissa työskennellään akuuteilla, kuntouttavilla tai palliatiiviseen hoitoon painottuvilla osastoilla eri-ikäisten potilaiden parissa.

Kohteita löytyy sekä Helsingistä, Vantaalta että Espoosta. Työ sairaaloissa ja terveysasemien vuodeosastoille on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä. Lähihoitajan työ on nopeatempoista, eikä työtilanteita voi aina ennakoida, sillä ne määräytyvät potilaiden tilan ja hoitotarpeen mukaan.

Lähihoitajana vanhustyössä voit Seuren kautta työskennellä monipuolisissa palvelukeskuksissa, palvelutaloissa, ryhmäkodeissa, hoivakodeissa, päivätoiminnassa sekä pitkäaikaishoidon osastoilla. Asiakkaat ovat iältään, toimintakyvyltään ja sairauksiltaan hyvin erilaisia.

Työnkuva vanhustyössä on ensisijaisesti vanhuksen toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemista sekä perus- ja sairaanhoitoa. Työhön kuuluu vanhusten auttaminen päivittäisissä toiminnoissa, syöttäminen, peseminen, kylvettäminen ja yhdessä ulkoileminen. Tarvittaessa työntekijä opastaa ja ohjaa vanhuksia apuvälineiden käytössä ja jakaa lääkkeitä.

Lähihoitajana Psykiatria ja päihde -yksiköissä voit Seuren kautta työskennellä avo- ja sairaalahoidon palveluja tarjoavissa kohteissa, akuuttipsykiatrian kohteissa, gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian kohteissa sekä selviämishoitoasemilla.

Psykiatria sisältää erikoisaloina lasten-, nuoriso-, aikuis- ja oikeuspsykiatrian sekä erityisosaamisen alueina päihde- ja vanhuspsykiatrian. Mielenterveyden häiriöiden tutkimus ja hoito on yleensä avohoitoa tai lyhytkestoista sairaalahoitoa. Työ on myös arjessa selviytymisen tukemista.

Lähihoitajana vammaistyössä voit Seuren kautta työskennellä erilaisissa toimintakeskuksissa, ryhmäkodeissa ja asuntoryhmissä, asumisyksiköissä sekä palveluasumisryhmissä. Suurin osa kohteista on kehitysvammakohteita, ja näiden lisäksi on muutamia liikuntavammaisten kohteita. Työtä tehdään niin päivä- ja työtoiminnassa, kuin asumis- ja laitospalveluissa. Kohteesta riippuen työtä on tarjolla päivä- tai kolmivuorotyönä.

Vammaistyössä työskennellään moninaisissa tehtävissä eri-ikäisten ja eri tavalla vammautuneiden parissa. Työnkuva on vammaistyön kohteissa monipuolinen, ja työtehtäviin voi kuulua mm. hoito-, huolenpito- tai kuntoutustehtäviä sekä auttamista, tukemista ja ohjaamista kaikissa tarvittavissa toiminnoissa. Työhön voi sisältyä myös kodinhoidollisia tehtäviä.

Sosiaali- ja terveysala | Lähihoitaja | Sairaanhoitaja >