Seuren tietosuojaselosteet

Seure ylläpitää henkilörekistereitä. Asiakas-, hakija-, markkinointi- ja vuokrahenkilöstörekistereiden, ulkoisen henkilöstön sekä sisäisen ilmoituskanavan selosteet löydät alta. Seuren evästekäytäntöihin voit tutustua tästä.

Asiakasrekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä: 10.5.2018
Viimeisin päivitys: 26.1.2023

1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Työntekijäpalvelut
PL 2
00501 Helsinki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kaarina Liimatainen
Johtaja, asiakaskokemus ja myynti

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

PL 650
00099 Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keskeinen lainsäädäntö ja käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016): 6. artiklan ckohta, käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Esimerkiksi:

 • Tilaajavastuulaki
 • Työsopimuslaki
 • Työturvallisuuslaki

Henkilötietojen käsittely perustuu myös Seuren ja asiakkaan väliseen sopimukseen yhteistyöstä ja/tai palvelun tuottamisesta. (6. artikla, b-kohta)

Toisinaan käsittely voi olla tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. (6. artikla, f-kohta)

Asiakas edustaa vuokratyön tilaajana käyttäjäyritystä ja jolla on työnjohtovastuu suhteessa vuokratyöntekijään.

Rekisteröidyt henkilöt ovat henkilöitä, joilla on yhteys rekisterinpitäjään asiakkaana ja palvelun käyttäjänä. Lisäksi asiakas edustaa vuokratyön tilaajana käyttäjäyritystä ja jolla on työnjohtovastuu suhteessa vuokratyöntekijään.

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään palvelun käytön mahdollistamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön yksilöintitiedot: nimitiedot, henkilönumero, työskentelynimike, työkohteen osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero
 • Yhteydenotot, yhteistyöhön liittyvät muistiinpanot
 • Organisaatiotunnus (vrt. ID-numero)
 • Asiakaspalautteet, reklamaatiot
 • Asiakaskyselyt/tutkimukset ja niihin liittyvät henkilötiedot
 • Valvontakameroiden nauhat (Seuren odotustilat)

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

 • Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, sekä rekisterinpitäjän lukuun toimiville palveluyrityksille, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän tietojenkäsittelyä (esim. IT-palvelujen tuottajat) tai muuhun verrattavaan tehtävään liittyen.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään. Henkilötietoja voi tulla työntekijän suostumuksella myös ns. kolmannelta osapuolelta

 • toiselta asiakasorganisaation yhteyshenkilöltä, kuten yhteyshenkilön esimieheltä.

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Kaikkia käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä erilaisin teknisin suojauksin. Henkilötietoa käsitelevien ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyillä on GDPR-artiklojen 15–22 ehtojen mukaisesti seuraavat oikeudet liittyen omiin henkilötietoihinsa:

 • saada pääsy tai kopio omista henkilötiedoistaan. Pyyntö esitetään kirjallisena tietosuojavastaavalle.
 • oikaista itseään koskevat virheelliset tai epätarkat henkilötiedot.
 • saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat henkilötiedot esim. lakisääteisten säilytysaikojen umpeuduttua.
 • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jollei tähän ole lakisääteistä tmv. estettä.
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen jos tämä on teknisesti mahdollista.
 • vastustaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos tähän ei ole lakisääteistä tmv. perustetta.

11. Tietojen säilytysajat

Asiakastietoja käsitellään niin kauan kuin rekisteröity on työtehtävissä, jotka liittyvät asiakassuhteeseen ja sen velvoitteiden hoitamiseen.

Kyselyjen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään 24 kk. Huom! Suunnitelmissa ja tilastoinneissa ei yksilötason tietoja käytetä.

Toimitilojen valvontakameroiden nauhoja säilytetään 7 vrk.

Hakijarekisteri

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n rekrytoinnin aikana kerättäviä henkilötietoja koskeva tietosuojaseloste.

Teamtailor AB tuottaa rekrytointien ja hakemusten käsittelyyn tarkoitetun järjestelmän Seure Henkilöstöpalvelu Oy:lle, joka toimii rekisterinpitäjänä. On tärkeää, että järjestelmää käyttävät henkilöt eli rekisteröidyt saavat tarvittavan tiedon siitä, miten käsittelemme heidän henkilötietojaan rekrytointiprosessissa. Pyrimme ylläpitämään korkeinta mahdollista henkilötietojen suojaustasoa. Käsittelemme, hallinnoimme ja suojaamme käyttäjien henkilötietoja tämän hakijarekisterin mukaisesti.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä: 10.5.2018
Viimeisin päivitys: 30.3.2020

1. Rekisterin nimi

Hakijarekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Työntekijäpalvelut
PL 2
00501 Helsinki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Maija Valkama
Johtaja, palvelu ja prosessit

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

PL 2
00501 Helsinki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keskeinen lainsäädäntö ja käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016): 6. artiklan 1.a-alakohta: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä kirjallisesti Seurelle järjestelmän kautta tästä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyt henkilöt ovat hakijoita, jotka hakevat Seuren tai toimeksiannon antaneen kolmannen osapuolen palvelukseen. Toisinaan henkilötietojen käsittelyn peruste voi olla sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Noudatettava lainsääntö on lisäksi mm:

 • Tietosuojalaki 1050/2018
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Tartuntatautilaki (1227/2016)
 • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
 • Tilaajavastuulaki 1233/2006

Rekisterinpitäjä käyttää hakijarekisterin henkilötietoja rekrytointiprosessin aikana.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Työnhakijan yksilöintitiedot: nimitiedot, henkilönumero, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero
 • Työnhakijan itsensä ilmoittamat tiedot: koulutus, työhistoria, osaaminen, luvat ym.
 • Työnhakijan itsensä liittämät tiedot: dokumentit ym.
 • Yhteydenotot, käydyistä keskusteluista tehdyt merkinnät, haastattelutiedot
 • Toimiala(t), joilla työskentely kiinnostaa
 • Valvontakameroiden nauhat (Seuren odotustilat)
 • Mahdolliset muut tiedot, jotka työnhakija itse on oma-aloitteisesti antanut työnhakuprosessin yhteydessä tai rekisterinpitäjän erikseen rekisteröidyn suostumuksella keräämät tiedot, kuten mahdolliset työpersoonallisuusarvioinnit tmv

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja voidaan luovuttaa työn tilaajalle toimeksiannon mukaisesti:

 • Haetaan henkilöstöä suoraan asiakkaalle
 • Esitellään henkilö työvoiman tilaajalle
 • Esitellään henkilö tutustumis- tai perehtymiskohteelle
 • Terveydenhuoltoalalla työskentelevä henkilö, jonka tietoja (nimi, henkilötunnus) voidaan luovuttaa työkohteen edustajalle potilastietojärjestelmien tunnusten hakemista varten, kun hakijan kanssa on sovittu työn tekemisestä
 • Rekisterinpitäjän lukuun toimiville palveluyrityksille, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän tietojenkäsittelyä (esim. IT-palvelujen tuottajat) tai muuhun verrattavaan tehtävään liittyen

8. Henkilötietojen tietolähteet

 • Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään
 • Henkilötietoja voidaan kerätä työntekijän suostumuksella myös kolmannelta osapuolelta:
  • Seuren tilaaja-työnjohdolta: nimitiedot, puhelinnumero, sähköposti
  • suosittelijoilta: suositukset
  • tarvittavalta viranomaiselta: mm. Valvira

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Kaikkia käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä erilaisin teknisin suojauksin. Henkilötietoa käsittelevien ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyillä on GDPR-artiklojen 15–22 ehtojen mukaisesti seuraavat oikeudet liittyen omiin henkilötietoihinsa:

 • saada pääsy tai kopio omista henkilötiedoistaan. Pyyntö esitetään kirjallisena tietosuojavastaavalle tämän linkin kautta
 • oikaista itseään koskevat virheelliset tai epätarkat henkilötiedot
 • saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat henkilötiedot hakijarekisteristä
 • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos tämä on teknisesti mahdollista
 • vastustaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä
 • antaa suostumuksen automaattiseen tietojenkäsittelyyn rekrytointiprosessin nopeuttamiseksi

11. Tietojen säilytysajat

 • Hakijareservin henkilötietoja säilytetään 24 kk.
 • Sähköpostiviestit hakijan lähettämien sähköpostien osalta säilytetään enintään 24 kk.
 • Toimitilojen valvontakameroiden nauhoja säilytetään 7 vrk.

12. Evästeet

Kun käyttäjät käyttävät palvelua, käytöstä voidaan tallentaa tietoja evästeinä. Evästeet ovat passiivisia tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteen, kuten tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin, internetselaimeen palvelun käytön yhteydessä. Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjien kokemusta palvelun käytöstä ja kerätäksemme tietoja esimerkiksi palvelun käyttötilastoista. Tämä tehdään palvelun toiminnan varmistamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Evästeiden kautta kerätyt tiedot voivat joissakin tapauksissa tarkoittaa henkilötietoja; lue lisää evästekäytännöstämme: Evästeet.

Käyttäjät voivat milloin hyvänsä estää evästeiden käytön muuttamalla laitteensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa palvelun käyttökokemukseen, esimerkiksi estää joidenkin palvelun ominaisuuksien käytön.

13. Muutokset rekisteriselostukseen

Seurella on oikeus tehdä muutoksia tai lisäyksiä rekisteriselosteeseen tarpeen vaatiessa. Uusin versio on aina saatavilla täältä: rekrytointijärjestelmä sekä kotisivuiltamme.

Markkinointirekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä: 1.8.2018
Viimeisin päivitys: 11.3.2021

1. Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Työntekijäpalvelut
PL 2
00501 Helsinki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Ilari Viippola
Johtaja, strategia ja brändi

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

PL 2
00501 Helsinki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keskeinen lainsäädäntö ja käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016): 6 artiklan 1.a-alakohta: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Voit peruttaa uutiskirjeiden tilauksen milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvästä linkistä.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän rekrytointimarkkinointi- ja työnhakijaviestinnän toteuttamiseksi. Viestintää voidaan kohdistaa potentiaalisiin työnhakijoihin esimerkiksi sähköisesti, kuten sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä.

Rekisterinpitäjä tiedottaa potentiaalisia työnhakijoita rekisterinpitäjän ajankohtaisista asioista, sekä tarjoaa potentiaalisille työnhakijoille työnhakuun, työelämään ja erilaisiin työtehtäviin liittyvää tietoa.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön yksilöintitiedot: nimitiedot, asuinkunta, sähköposti
 • Toimiala(t), joilla työskentely kiinnostaa
 • Mahdollisia lisätietoja kerätään erillisillä kyselyillä ja näiden tietojen luovuttamiseen henkilöltä kysytään aina erikseen lupa.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

 • Rekisterinpitäjän lukuun toimiville palveluyrityksille, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän tietojenkäsittelyä (esim. IT-palvelujen tuottaja) tai muuhun verrattavaan tehtävään liittyen.
 • Henkilötietoja ei käsitellä EU:n ulkopuolella.

8. Henkilötietojen tietolähteet

 • Henkilötiedot kerätään ainoastaan henkilöltä itseltään

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Markkinointirekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoa käsittelevien ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyillä on GDP-artiklojen 15–22 ehtojen mukaisesti seuraavat oikeudet liittyen omiin henkilötietoihinsa:

 • saada koonti pyydettäessä omista henkilötiedoista.
 • oikaista itseään koskevat virheelliset tai epätarkat henkilötiedot.
 • lopettaa uutiskirjeen tilaaminen. Uutiskirjeiden tilaamisen voi päättää milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvästä linkistä.
 • saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat henkilötiedot, jos tälle ei ole laissa tmv. säädettyä estettä.
 • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun asialle ei ole lakisääteistä tmv. perustetta.
 • olla joutumatta sellaisen päätöksenteon kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn.

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

11. Tietojen säilytysajat

Henkilötiedot poistetaan 6 kk:n kuluessa henkilön peruttua suoramarkkinointiluvan. Suoramarkkinointi päättyy välittömästi henkilön peruttua suostumuksen.

Vuokrahenkilöstörekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä: 11.5.2018
Viimeisin päivitys: 15.1.2021

1. Rekisterin nimi

Vuokrahenkilöstörekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Työntekijäpalvelut
PL 2
00501 Helsinki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Maija Valkama
Johtaja, palvelu ja prosessit

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

PL 2
00501 Helsinki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keskeinen lainsäädäntö ja käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016): 6 artiklan 1.kohdat c ja f: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi sekä/tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Lisäksi mm:

 • Tietosuojalaki 1050/2018
 • Työsopimuslaki 55/2001
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Tartuntatautilaki (1227/2016)
 • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
 • Henkilöstöhallintoon liittyvä muu erityislainsäädäntö
 • Tilaajavastuulaki 1233/2006

Rekisteröidyt henkilöt ovat henkilöitä, joilla on yhteys rekisterinpitäjään reservin työntekijänä, varsinaisena työntekijänä tai entisenä työntekijänä. Henkilötietoja käsitellään työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi. Rekisterinpitäjä käyttää rekisterin henkilötietoja myös henkilöstöjohtamisen välineenä.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön yksilöintitiedot: nimitiedot, henkilönumero, henkilötunnus, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero, kansalaisuustieto, tarvittaessa oleskelulupa/-työlupatieto, lähiomaisen tieto (vapaaehtoinen)
 • Työntekijän itsensä toimittamat tiedot (dokumentit ym.)
 • Alaikäisen, alle 18-vuotiaan työntekijän huoltajuustiedot
 • Koulutustiedot
 • Palvelussuhdetiedot muutoksineen, poissaolotiedot, palkkatapahtumatiedot, palkkalaskelmat
 • Ay-tiedot (valtakirjalla ilmoitetut)
 • Työmatkatiedot (matkakulut, matkan tarkoitus ym.)
 • Ateriatiedut, luontoisetuudet ja muut etuudet (työmatkan tuki, liikunta-ja kulttuuri sekä työterveyshuolto)
 • Yhteydenotot, yhteistyöhön liittyvät muistiinpanot
 • Työntekijäpalautteet, haastattelutiedot
 • Työntekijäkyselyt/tutkimukset ja niihin liittyvät henkilötiedot
 • Mahdolliset muut lakisääteiset tiedot työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi: esim. Tartuntatautilaki 48 §
 • Valvontakameroiden nauhat (Seuren odotustilat, kävijät)

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja luovutetaan ainoastaan lain ja säädösten mukaisesti mm. seuraavasti:

 • Verottajalle (verottajan vaatimat tiedot)
 • Ammattiliitoille (perityt jäsenmaksut)
 • Ulosottoviranomaisille (perityt ulosotot)
 • Eläkelaitoksille (perityt eläkemaksut ja henkilön palvelussuhteeseen liittyvät tiedot)
 • Työnantajayhdistys (palkkarekisteri) · Tilastokeskukselle (ei yksilötason tietoja)
 • Vakuutusyhtiölle (vakuutukseen liittyvät tiedot ja vuosi-ilmoitukset)
 • Viranomaiselle esim. palkkatukeen liittyvät tiedot
 • Työterveyshuoltoon
 • Henkilölle itselleen (palkkalaskelma, sekä pyydettäessä työtodistus, palkkatodistus)
 • Henkilötietoja luovutetaan lainsäädännön tai yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille noudattaen lainsäädäntöä. Esim: poliisi, Valvira, KEVA
 • KELA, TE-keskus, työttömyyskassa
 • Henkilötietoja (nimi, sähköposti, puhelinnumero) voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle myös, kun kyseessä on
  • työntekijöiden etuudet (työmatka- sekä liikunta- ja kulttuurietu)
  • työn tilaaja/työnjohtovastuussa oleva taho
  • sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevä työntekijä, joka antaa suostumuksensa tarvittavien henkilötietojen luovutttamiseen tilaajan/työnjohdon edustajalle potilastietojärjestelmien tunnusten hakemista ja ylläpitämistä varten. Luotutetut tiedot voivat olla mm. nimi, puhelinnumero, henkilötunnus, tehtävänimike, opiskelijastatus ja sähköpostiosoite
  • laskutuksen yhteydessä (nimi, työskentelypvm)
  • henkilön palkanmaksu pankkiin
 • Rekisterinpitäjän lukuun toimiville palveluyrityksille, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän tietojenkäsittelyä (esim. IT-palvelujen tuottajat) tai muuhun verrattavaan tehtävään liittyen
 • Henkilötietoja ei käsitellä EU:n ulkopuolella.

8. Henkilötietojen tietolähteet

 • Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään
 • Henkilötietoja voidaan kerätä rekisteröidyn Seuren tilaajatyönjohtoesimieheltä sekä rekisteröidyn suostumuksella esimerkiksi suosittelijoilta
 • Henkilötietoja voidaan kerätä myös tarvittavalta viranomaiselta: Poliisi, Valvira, Keva, Kela, Vakuutusyhtiö, Verottaja jne. sekä työterveyshuollosta

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Kaikkia käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä erilaisin teknisin suojauksin. Henkilötietoa käsittelevien ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyillä on GDPR-artiklojen 15–22 ehtojen mukaisesti seuraavat oikeudet liittyen omiin henkilötietoihinsa:

 • saada pääsy tai kopio omista henkilötiedoistaan. Pyyntö esitetään kirjallisena tietosuojavastaavalle. Pyyntö esitetään järjestelmään kirjautuneena, viestitoimintoa käyttäen, jotta henkilöllisyys voidaan luotettavasti todentaa.
 • oikaista itseään koskevat virheelliset tai epätarkat henkilötiedot. Vuokratyöntekijä korjaa itse osoitetietonsa suoraan järjestelmään. Muut korjauspyynnöt tehdään turvallisesti järjestelmän viestitoiminnon kautta, jotta henkilöllisyys voidaan luotettavasti todentaa.
 • saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat henkilötiedot, jos tälle ei ole laissa tmv. säädettyä estettä.
 • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun asialle ei ole lakisääteistä tmv. perustetta tai asia ei estä työnantajan/työnjohdon toiminnan perusteltua toteutumista.
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos tämä on teknisesti mahdollista
 • vastustaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä jos tähän ei ole lakisääteista tmv. estettä tai haittaa työnantaja/työnjohtovelvoitteiden hoitamiseksi
 • olla joutumatta sellaisen päätöksenteon kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn

11. Tietojen säilytysajat

Palvelusuhteeseen liittyvien tietojen säilytysajat määräytyvät lainsäädännön perusteella, esim. työsuhdetietoja tulee säilyttää 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Sähköpostiviestit työntekijän lähettämien sähköpostien osalta säilytetään enintään 2 kk.

Jos työntekijäkyselyjen/tutkimusten yhteydessä kerätään henkilötietoja, ne säilytetään 24 kk. Huom! Henkilöstökyselyjen yhteydessä ei yleensä kerätä henkilötietoja.

Toimitilojen valvontakameroiden nauhoja säilytetään 7 vrk.

Ulkoisen henkilöstön rekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä: 15.5.2018
Viimeisin päivitys: 15.1.2021

1. Rekisterin nimi

Ulkoinen henkilöstö -rekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Työntekijäpalvelut
PL 2
00501 Helsinki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Riikka Tuppurainen
Johtaja, ihmiset ja kulttuuri

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

PL 2
00501 Helsinki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 

Henkilötietojen käsittely perustuu Seuren ja asiakkaan väliseen sopimukseen yhteistyöstä (artikla 6, b). Asiakkaan henkilöstön henkilötietoja käsitellään palvelun käytön mahdollistamiseksi. Henkilötietojen käsittelyperusteena toimii myös Oikeutettu etu.

 • Seuren tuottama työvoiman välityspalvelu: Työvoiman rekrytointi ja välittäminen asiakkaalle tilauksen tai muun sopimuksen perusteella (esimerkiksi sijaisopettajapalvelu). Seuren asiakas huolehtii tällöin työnantajavelvoitteista.
 •  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Seuren henkilöstörekisterissä olevien henkilöiden ja asiakkaan työvoimatarpeen yhteen saattaminen. Seuren asiakas huolehtii tällöin työnantajavelvoitteista.
 • Asiakkaan oman henkilöstön sijoittelupalvelu: Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaiden oman henkilöstön ja asiakkaan työntekijätarpeen yhteen saattaminen optimaalisesti, sekä siihen toimintaan kulloinkin liittyvien palveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat edellytys palvelun toteuttamiselle.

Rekisteröidyn suostumusta (artikla 6, a) voidaan lisäksi tarvittaessa käyttää henkilötietojen keruu/käsittelyperusteena esim. erilaisten kyselyjen yhteydessä. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä kirjallisesti Seurelle järjestelmän viestitoiminnon kautta. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

6. Rekisterin tietosisältö

Työntekijän perustiedot tietojen yksilöintiä ja palveluun olennaisesti liittyvää yhteydenpitoa varten.

 • Nimitiedot
 • ID –numero
 • Sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Kansalaisuustieto ja työnteko-oikeus tarvittaessa
 • Syntymäaika (ei koske B.)

Työntekijään liittyvät erityiset tiedot, jotka ovat tarpeen optimaalisen sijoittelun toteuttamiseksi. Vaadittavat erityiset tiedot ovat työskentelyalue-, toimiala- ja tehtävänimikesidonnaisia. Näitä voivat olla muun muassa:

 • Koulutus
 • Ammatti
 • Erityisosaaminen (kuten lääke- tai IV-luvat sekä erilaisten järjestelmien käytön osaaminen)
 • Ajokorttitiedot
 • Lainsäädännön salliessa ja velvoittaessa rikostaustaotteen esittäminen ja siihen liittyvät tunnistetiedot
 • Työntekoon liittyvät mahdolliset henkilökohtaiset rajoitteet, esim. poissaolo, osa kohteista on rajattu ulos tmv.

Työntekoa koskevat tiedot ovat myös oleellista tietoa palvelun toteuttamisen kannalta. Näitä tietoja ovat:

 • Toiveet/ rajoitteet sijoitteluun liittyen
 • Käytössä olevat kulkemistavat (esim. julkinen liikenne/auto) (vapaaehtoinen)
 • Työpäivään sisältyvät muut kuin varsinaisen työn tehtävät, kuten kokoukset ja koulutukset (ei koske A.)
 • Yhteydenotot, yhteistyöhön liittyvät muistiinpanot
 • Rikostaustaote (myöntämispäivämäärä) jos työskentely vaatii rikostaustaotteen toimittamista nähtäväksi ja asiakkaan kanssa on sovittu tällaisesta työnjaosta
 • Palautteet, haastattelutiedot (koskee A)
 • Mahdolliset kyselyt/tutkimukset ja niihin liittyvät henkilötiedot
 • Valvontakameroiden nauhat (Seuren odotustilat, kävijät)

Asiakkaan oman henkilöstön sijoittelupalvelu (B): Asiakkaan oman työntekijän nykyiseen työsuhteeseen liittyvät tiedot, jotka ovat palvelun toteuttamisen kannalta oleellisia palvelun koskiessa työntekijän työntekoa työnantajansa työkohteissa. Näitä tietoja ovat:

 • Työnantaja
 • Työvuorotiedot

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kun kyseessä on:

 • Työn tilaaja eli työnantajavastuussa oleva taho. Tietoja luovutetaan vain sen verran, kun se on välttämätöntä palvelun tuottamiseksi.
 • henkilötietoja luovutetaan sijoittelukohteen tai työkohteen yhteyshenkilölle, työntekijöiden ja työn yhteen saattamiseksi. Luovutetut henkilötiedot voivat olla: nimi, puhelinnumero ja sähköposti.
 • Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, sekä rekisterinpitäjän lukuun toimiville palveluyrityksille, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän tietojenkäsittelyä (esim. IT-palvelujen tuottajat) tai muuhun verrattavaan tehtävään liittyen.
 • Seure Henkilöstöpalvelut Oy ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin edelle mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta.
 • Henkilötietoja ei käsitellä EU:n ulkopuolella.

8. Henkilötietojen tietolähteet

 • Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään
 • Henkilötietoja voidaan kerätä myös henkilön työnjohdolta eli palvelun tilaajalta, esim. yhteenveto henkilöstön työvuorotoiveista tmv.

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Kaikkia käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä erilaisin teknisin suojauksin. Henkilötietoa käsittelevien ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

10. Rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen

Rekisteröidyillä on GDPR –artiklojen 15-22 ehtojen mukaisesti seuraavat oikeudet liittyen omiin henkilötietoihinsa:

 • saada pääsy tai kopio omista henkilötiedoistaan. Pyyntö esitetään kirjallisena, järjestelmän kautta lähetyllä viestillä tietosuojavastaavalle.
 • oikaista itseään koskevat virheelliset tai epätarkat henkilötiedot
 • saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat henkilötiedot esim. lakisääteisten säilytysaikojen umpeuduttua
 • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jollei tähän ole lakisääteistä tmv. estettä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos tämä on teknisesti mahdollista
 • vastustaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos tähän ei ole  lakisääteistä tmv. perustetta

11. Tietojen säilytysajat

Työvuorosuunnitelmissa olevat henkilötiedot säilytetään 24 kk (koskee vai B eli koskee vain työvuorosuunnitelmaa, joka ei ole järjestelmän yhteydessä)

Sähköpostiviestit tilaaja-asiakkaan/työntekijän lähettämien sähköpostien osalta on enintään 2 kk

Mahdollisten kyselyjen/tutkimusten yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään 24 kk

Muita henkilötietoja säilytetään palvelun tuottamisen/ henkilötietojen käsittelyn kannalta välttämätön aika, jollei säilyttämiselle ole muuta lakisääteistä perustetta.

Toimitilojen valvontakameroiden nauhoja säilytetään 7 vrk.

1. Rekisterin nimi

Sisäisen ilmoituskanavan rekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy
PL PL 2
00501 Helsinki

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Hanna Johanson
Johtaja, talous ja hallinto

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Katri Perhonen
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot:
PL 2
00501 Helsinki
etunimi.sukunimi@seure.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Tarkoituksena on saattaa ilmoituskanava organisaation henkilöstön saataville whistleblower-direktiivin Seure Henkilöstöpalvelut Oy asettamien velvollisuuksien perusteella ja Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta mukaisesti 1171/2022.

Henkilötietojen käsittelyn peruste:

GDPR 6 artiklan 1 kohdan c alakohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, vertaa ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin 8 artikla ja Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta mukaisesti 1171/2022.

Poikkeus arkaluonteisten henkilötietojen ja rikostuomioita ja rikoksia koskevien tietojen käsittelykiellosta:

GDPR 9 artiklan 2 kohdan g alakohta (tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, vertaa ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin 8 artikla ja Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta mukaisesti 1171/2022.

6. Rekisteröityjen ryhmät

 • Hallinnon työntekijät, sis. myös hallituksen jäsenet
 • Vuokratyöntekijät
 • Hakijat
 • Ulkoiset työntekijät
 • Ilmoituksen piiriin kuuluvat muut henkilöt
 • Mahdolliset muut ilmoittajat, jotka voivat olla Seuren tilaaja-asiakkaita
 • Muut yhteistyökumppanit jne.

7. Henkilötietoryhmät

Tiedot, jotka ilmoittaja päättää ilmoittaa ilmoituskanavaan.

Ilmoittaja voi halutessaan pysyä nimettömänä ilmoituksen yhteydessä. Ilmoittaja voi kuitenkin päättää luopua nimettömyydestä prosessin aikana, ja muita tunnistettavissa olevia henkilöitä koskeva ilmoitus on tietosuojalainsäädännön piiriin kuuluvaa käsittelyä.

Erityiset henkilötietoryhmät

Käsittely voi koskea tiettyjä GDPR 9 artiklan mukaisia henkilötietoryhmiä, jos ilmoitus koskee tällaisia tietoja.

8. Ilmoitusten käsittely:

 • Ilmoitusten vastaanottaminen ja seulonta
 • Puolueettomuuden tutkiminen
 • Ilmoituksen arvioiminen
 • Mahdollinen ilmoitus viranomaisille
 • Palaute ilmoittajalle

9. Missä käsittely tapahtuu?

Käsittely tapahtuu organisaatiossa ja organisaation ulkoisella neuvonantajalla, joka hallinnoi ilmoituskanavaa, Whistleblower Partners.

Käsittely tapahtuu EU:ssa sijaitsevissa keskuksissa.

10. Tietojen käsittelijät

Whistleblower Partners ja sen alikäsittelijät EU:ssa.

Organisaation omat sisäiset IT-järjestelmät.

11. Henkilötietojen vastaanottajat (riippumattomat rekisterinpitäjät)

Viranomaiset

Jos ilmoitus johtaa viranomaisilmoituksen tekemiseen, viranomainen on riippuvainen ilmoituksesta.

12. Siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisiin organisaatioihin

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille organisaatioille.

13. Poistaminen

Säilytysaika riippuu tapauksesta ja siitä, millaisiin toimiin tapaus johtaa. Tiedot poistetaan heti, kun niillä ei ole enää merkitystä viranomaisten dokumentointivaatimusten kannalta, esimerkiksi työoikeudelliset riidat jne.

Perusteettoman raportin sisältämiä tietoja ei säilytetä.

14. Tietoturvatoimet

Tietojärjestelmään, jota tietojenkäsittelijä käyttää ilmoituskanavaan, on perustettu pääsyn ja käyttäjien hallinta. Järjestelmä sisältää myös salauksen ja takaa nimettömyyden.

Organisaation sisällä ilmoitettujen tietojen käsittelyyn on luotu pääsy- ja käyttäjähallinta siten, että vain valituilla avainhenkilöillä on pääsy tietoihin.

Tämän sivun viimeisin päivitysaika: