Coronavirusinformation till Seures arbetstagare

Sidan och instruktionerna uppdateras. Senaste uppdateringen: 27.4. kl 810.55

Nedan finns samlat instruktioner och nyttig information gällande Seures arbetstagare.

Följ arbetsplatsens instruktioner

På arbetsplatsen följer du arbetsenhetens instruktioner gällande till exempel hygien och hur man skyddar sig. Speciellt du som jobbar inom social-och hälsovården, ta reda på eventuella anvisningar som råder på avdelningen eller på enheten då du anländer till ditt arbetspass.

Arbetsledningen har rätt att ta sig till normala arbetsledningsåtgärder. Det här betyder att du till exempel kan bli flyttad till en annan arbetsuppgift eller -enhet.

I vissa situationer kan arbetsgivaren eller arbetsenheten förbjuda dig att komma på jobb. Detta gäller till exempel då arbetaren varit utomlands och smittorisken är hög. Arbetsledningen kan då be dig jobba på distans.

Var så vänlig och läs igenom arbetspassets tilläggsinformation innan du bokar arbetspasset. Det är mycket viktigt att du vet om coronaviruspatienter vårdas i arbetsenheten, samt om annan information som kan påverka ditt arbetande. Informationen hittar du från OmaSeure och Keikkanetti i arbetsenhetens översikt “kohteen yleiskuvaus” och i tilläggsinformation för arbetstagare “lisätietoja työntekijälle.”

Ifall du blivit utsatt för coronaviruset eller har fått positivt coronavirustestresultat

Fortsätt inte arbeta ifall du blivit utsatt eller fått positivt testresultat. Noggrannare instruktioner för utsatta eller coronaviruspositiva, kan du läsa här.

Om du inte hittar svar från anvisningarna eller ifall ditt ärende dröjer

Vi förstår att ärenden som berör det egna arbetet, inkomsten och hälsan är oerhört viktiga och att svar behövs så snabbt som möjligt. Vi letar konstant efter lösningar tillsammans med våra ägare och andra samarbetsparter för att kunna svara på alla frågor och lösa utmanande situationer.

Under dessa nya omständigheter kommer nya frågor ständigt upp. Om du är osäker på hur gå tillväga, kontakta vår kundservice. Ifall du redan kontaktat oss och ditt ärende utreds, återkommer vi då vi har instruktioner gällande din situation.

Följ med Seures informering gällande läget och försäkra dig om att våra nyhetsbrev syns i din e-post. Vi informerar om ärenden gällande undantagstillståndet på Seure.fi och Keikkanetti-nyheter samt via nyhetsbrev och vid behov per textmeddelande.

Ifall du har bokade arbetsturer men arbetsenheten har blivit stängd på grund av coronaviruset

Seure samarbetar tätt med städernas ledning. Vi strävar till att reda ut även ditt övriga kunnande för att möjligen kunna erbjuda dig annat jobb. Vi håller dig uppdaterad om situationen via denna sida. Vid behov kontaktar vi dig personligen.

Frånvaro från arbetsplatsen

All frånvaro skall alltid meddelas till arbetsenheten. Det är viktigt att meddela i god tid så det finns möjlighet att hitta en ersättare.

Frånvaro på grund av sjukdom

Gå inte på jobb ifall du blivit sjuk. Ifall du är tvungen att bli borta från arbetet på grund av sjukdom skall du omedelbart meddela arbetsenheten och Seure. Du har rätt att få lön under arbetsoförmögenhetstiden på samma sätt som vid annan sjukfrånvaro.

För minst 16 dagar långa arbetsförhållanden har det gjorts ett skriftligt arbetsavtal. Lönebetalningen under sjukfrånvarotiden förutsätter att ditt arbetsförhållande är i kraft. Under 16 dagar långa arbetsförhållanden har blivit överenskomna genom att bekräfta arbetspasset i Keikkanetti eller genom överenskommelse med enhetens förman. Du är berättigad till lön under sjukfrånvarotiden ifall du haft minst ett arbetspass under de tre föregående kalenderdagarna före insjuknandet.

Under dessa specialomständigheter kan vi bevilja sjukledighet 1-7 kalenderdagar utan sjukintyg. När du meddelar sjukfrånvaro till Seure får du noggrannare instruktioner i samband med att din situation övervägs.

Ifall du har lindriga symptom skall du vila och krya på dig hemma tills symptomen upphört. Kontakta hälsovården ifall du har allvarliga symptom och känner att du inte klarar dig hemma. Koronabotti instruerar och informerar i frågor gällande COVID-19 coronaviruset.

Ifall du får symptom under arbetsdagen kommer du omedelbart att bli hemskickad. Du får lön för hela arbetsturen.

Frånvaro på grund av att hälsomyndigheterna förordat karantän

Hälsomyndigheterna kan förorda dig till karantän (Lag om smittsamma sjukdomar 60 §), ifall du varit i samma utrymmen med någon som insjuknat i coronaviruset. Ifall du av hälsomyndighet blivit förordad till karantän, skall du per telefon omedelbart meddela arbetsenheten och Seure om situationen.

Ifall någon i samma hushåll av hälsomyndigheterna blivit förordad till karantän och du själv inte har några symptom och är frisk, fråga arbetsenheten ifall du kan gå på jobb. Vid behov kan arbetsenheten ge dig arbetsuppgifter att sköta på distans.

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom, ifall en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen förordar dig eller ditt under 16 åriga barn till karantän och du inte har möjlighet att jobba under den tiden. Dagpenningen vid smittsam sjukdom har ingen självrisktid och den ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Dagpenningen bestäms enligt den lön du skulle ha fått om du inte hade förordnats att bli borta från ditt arbete. Du skall själv ansöka om dagpenningen vid smittsam sjukdom från FPA. Du kan läsa mera på FPA:s sidor.

Frånvaro på grund av sjukt barn

EnligtAVAINTES:n kapitel 5. 98 §:n kan tillfällig vårdledighet beviljas enligt förordningens förutsättningar för vård eller ordnande av vård för barn under 10år eller ett barn som har en funktionsnedsättning. Tillfällig vårdledighet kan beviljas för högst fyra arbetsdagar i taget. Under tillfällig vårdledighet betalas lön för högst tre efter varandra följande kalenderdagar. Ifall du har behov att ta hand om barnet en längre tid eller ditt barn har fyllt 10 år kan du ansöka om oavlönad ledighet (AVAINTES 5. kapitel 99 §). Ansök om oavlönad ledighet från Seure. Du får instruktioner från vår telefonservice.

Mera info hittar du i Arbetstagarens ABC.

Frånvaro på grund av vård av friskt barn eller anhörig

Ifall du måste stanna hemma och ta hand om ditt barn på grund av att skolan stängt eller ifall din anhöriga behöver din vård, kan du från Seure ansöka/beviljas oavlönad ledighet (AVAINTES 99 § 1-2. mom.). Du skall ansöka om oavlönad ledighet via Seure. Du får närmare instruktioner från vår telefonservice.

Besök hos läkare eller hälsovårdaren

Undersökningar och kontroller inom hälsovården görs i första hand på egen tid. Om arbetstagaren har behov att gå på en undersökning under sitt arbetspass, behöver arbetstagaren tillstånd av sin förman. Arbetstiden förkortas enligt den tid som arbetstagaren är frånvarande.

Att avboka arbetspass på grund av oro gällande coronaviruset

Oron gällande coronaviruset är inte en orsak att avboka ett arbetspass. Det bästa sättet att skydda sig från luftvägsinfektion är att följa en god handhygien.

Städningen har ökats på flera arbetsplatser och städningen fokuseras speciellt på dörrhandtagen, räcken, möblerna, borden, pekplattorna samt toaletterna.

Inom hälso- och sjukvården kan personalen använda sig av nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förebygga dropp- och kontaktsmittor. Personalen kan använda sig av FFFP3 luftvägsinfektionsskydd.

Om du vill avboka dina arbetsturer på grund av att du tillhör riskgruppen, var i kontakt med Seure. Riskgrupperna hittar du från THL:s sidor.

Personer som tillhör riskgruppen och deras arbetande under epidemiperioden

Personer i arbetsför ålder som tillhör riskgruppen behöver inte stanna hemma under epidemiperioden. Om ditt hälsotillstånd förutsätter förändringar i arbetsarrangemangen, bör du diskutera saken med förmannen som ansvarar för arbetsledningen på enheten och vid behov kan du kontakta Seure.

Över 70-åringar som arbetar via Seure

Regeringen har förordat att över 70-åringar bör i mån av möjlighet undvika kontakt med andra människor. På grund av detta kan över 70-åringar inte utföra arbetsturer som förutsätter närkontakt med andra människor. Kom inte överens om eller boka nya arbetsturer eller arbetsförhållanden som förutsätter närkontakt ifall du är över 70-år. Detta gäller för tiden under skyddsbeslutet som regeringen förordat om.

Om din arbetsmängd minskar eller du blir permitterad

Ifall du blir permitterad eller arbetet upphör kan du vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning samt även möjligen andra stödformer. Läs mera om att anmäla dig som arbetslös arbetssökande och hur ansöka om dagpenning här.

Om du behöver ett arbetsintyg eller löneintyg till FPA eller ditt förbund 

  • Seures arbetstagare kan beställa sitt arbesintyg eller löneintyg med denna blankett
  • Om du behöver ett intyg  över att arbetsutbudet minskat kan du be intyget från Seures Keikkanetti “Hotline” funktion eller ringa till Seures kundservice. 

När du varit på en utlandsresa

Enligt regerings riktlinjer den 16.3.2020, ställs personerna vid hemkomst från utlandet till två veckors tid i liknande förhållanden som karantän.

Om en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen ordinerar dig i karantän (Lag om smittsamma sjukdomar 60 §) skall du ansöka från FPA dagpenning vid smittsam sjukdom. Om arbetsgivaren betalar lön åt dig under karantäntiden, betalar FPA inkomstbortfall till arbetsgivaren. Meddela Seure i dessa fall.

Vid hemkomst från utlandet skall du förhålla dig under två veckors tid i liknande förhållande som karantän. Boka inte nya arbetspass under denna tid.

Om du har återvänt från en utlandsresa och inte kan börja i det nya arbetsförhållandet på grund av regeringens förordnad gällande 14 dagars karantän, förflyttas ditt startdatum för arbetsförhållandet. Arbetsförhållandet avbokas fullständigt, om arbetsförhållandet skulle ha varat lika lång tid som karantänen.

Om du har bokat enstaka arbetspass före din resa och du inte kan börja jobba, avbokas dina arbetspass för 14 dagar.

Om du är i ett arbetsförhållande som varar över 16 dagar och som påbörjats före din resa och läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen inte har ordinerat dig i karantän, kan du ha legitimitet till lön. Ta kontakt med Seures kundeservice för att lösa situationen.

Seures skolningar och introduktioner

Seures skolningar gällande småbarnspedagogik och bildning samt introduktioner till arbetet är tillsvidare inställda.

Seures introduktioner inom social- och hälsovårdsbranschen samt skolningar och tenter försätter. I dessa understryks god handhygien och begränsningen av 10 personers sammankomst.

Apotti-skolningarna som utförs via Seure är inställda fram till 13.4.2020. Vi har personligen meddelat dem som haft en överenskommen introduktion eller skolning.

Att kontakta Seure

Kontrollera att anvisningarna lämpar sig din situation. Ifall du funderar över något kan du ringa vår kundservice. Kundservicen betjänar exceptionellt från må-fre mellan kl 9-18.

Vår telefonkundservice fungerar normalt. Arbetstagarna kan kontakta oss per telefon eller via Keikkanettis Hotline-meddelanden. Arbetstagaren kan anmäla sin sjukfrånvaro från och med första arbetsdagen med textmeddelande. Instruktioner till att skicka textmeddelande hittar du från arbetstagarens ABC.

Seures kontor på Göksgränd är för tillfället stängt. Om du är påväg att leverera sjukintyg eller dokument till Seure, rekommenderar vi att du sickar dem elektroniskt.


Coronavirusinformation och kontaktuppgifter

Esbo

Helsingfors

  • Coronavirusrådgivningen är öppen vardagar kl. 7-20 på numret 09 310 10024
  • Jourhjälpen svarar på numret 116 117 efter kl. 20.00 och under veckosluten

Vanda

  • Vanda stads telefonrådgivning må, ons, fre kl. 9-11, tfn. 09 8392 3120.

Informationskällor