Coronavirusinformation till Seures arbetstagare

Senaste uppdateringen: 11.2.2021

Följ arbetsplatsens instruktioner

På arbetsplatsen följer du arbetsenhetens instruktioner gällande till exempel hygien och hur man skyddar sig. Speciellt du som jobbar inom social-och hälsovården, ta reda på eventuella anvisningar som råder på avdelningen eller på enheten då du anländer till ditt arbetspass.

Följ hygienanvisningarna och undvik nära kontakter

Läs THL:s anvisningar: Handtvätt och hostande, anvisningar om handhygien för yrkesutbildade personer. Följ också arbetsplatsens eventuella egna hygienanvisningar

Kom ihåg att hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter alltid när det är möjligt. Hälsa inte genom att ta i hand.

Användning av andningsskydd och masker

Användning av mask i pendlingstrafiken: THL rekommenderar användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken i nästan hela Finland. På THL:s webbplats kan du kontrollera rekommendationen för olika regioner. En tygmask räcker som skydd. Maskerna införskaffas och bekostas av var och en själv, men i kommunerna kan masker också delas ut gratis.

Användning av mask på arbetsplatsen: Arbetstagarna vid Seure arbetar under kundens arbetsledning och tillsyn. Arbetsplatsen ansvarar också för arbetstagarnas arbetssäkerhet. Arbetsplatsen bedömer om arbetstagarna behöver använda andningsskydd eller ansiktsmasker på arbetsplatsen, skaffar de skydd som behövs och övervakar användningen av dem. Seures arbetstagare är alltid skyldig att följa arbetsplatsens rekommendationer och instruktioner av andvändning av ansiktsmasker och andra skydd.

Coronavaccinationer

Coronavacciner anländer till Finland i små satser. Den första satsen anlände den 26 december 2020.

Vaccinationer har påbörjats och fortsätter enligt vaccinationsordningen beslutats av THL (Institutet för hälsa och välfärd).

Ansvaret för att organisera vaccinationerna ligger hos kommunerna. Också Seures anställda får coronavacciner från vaccinationsenheterna i sina egna kommuner. Vänligen följa aktivt din kommuns kommunikation om vaccinationer.

Vaccination ordnas inte genom Seures företagshälsovård, eftersom alla aktörer i alla fall följer vaccinationordningen definieras av THL, och vaccination genom Terveystalo skulle inte ske i snabbare takt än i kommunerna.

Om du misstänker coronavirussmitta

Om du misstänker coronavirussmitta ska du ringa coronavirusrådgivningen i din hemkommun eller enligt kommunens anvisningar hälsostationen under dess öppettider. Du kan även fylla i en elektronisk symtombedömning i tjänsten Omaolo.

När hälsostationen har stängt kan du kontakta Jourhjälpen på numret 116 117.

Du bokar en tid för coronatest vid den egna hälsostationen eller vid hälsovårdsjouren. Seures företagshälsovård erbjuder inga coronatester. Provtagningstiden räknas inte som arbetstid.

Vi rekommenderar att du bokar en tid för coronaprovtagningen i ett tidigt skede under sjukdomen. På så sätt säkerställer du att du har fått provsvaret innan du är frisk igen och osäkerheten kring smittan hindrar inte återgång till arbetet.

Kontakta Seure så snart som möjligt i följande situationer:

  • Du känner att du är arbetsoförmögen och du har avtalade arbetspass.
  • Du har en bekräftad coronavirussmitta och du arbetade via Seure när du exponerades för viruset.

Ifall du blivit utsatt för coronaviruset eller har fått positivt coronavirustestresultat

Fortsätt inte arbeta ifall du blivit utsatt eller fått positivt testresultat. Noggrannare instruktioner för utsatta eller coronaviruspositiva, kan du läsa här.

Frånvaro från arbetet

Anmäl alla frånvaron till arbetsplatsen. Meddela frånvaro i så god tid som möjligt så att vi hinner hitta en annan arbetstagare som ersätter dig.

 Om arbetsplatsen har skickat dig hem som en säkerhetsåtgärd och kräver att du testar negativt för coronaviruset innan du återvänder till arbetet, men du känner dig symtomfri och arbetsförmögen, ska du kontakta Seure för att utreda situationen.

Frånvaro på grund av sjukdom

Gå inte till arbetet om du är sjuk. Om du inte kan genomföra ett avtalat arbetspass på grund av sjukdom ska du omgående meddela detta till arbetsplatsen och Seure.

Om symtomen inträder under arbetsdagen anvisas du att omedelbart lämna enheten där arbetet utförs så att du inte smittar andra. Du får lön för hela dagen.

Seure kan kräva att du lämnar in ett intyg om sjukledighet från och med den första sjukdagen. Lämna in intyget på det sätt som du har kommit överens om.  

Frånvaro på grund av vård av sjukt barn

Tillfällig vårdledighet kan beviljas under vissa förutsättningar, om du måste ta hand om eller ordna vård för ett barn under tio år som insjuknat akut eller ett handikappat barn. Du kan få tillfällig vårdledighet högst fyra dagar åt gången. Om du behöver stanna hemma för att ta hand om barnet en längre tid eller om ditt barn redan har fyllt tio år, kan du ansöka om oavlönad ledighet. Du ansöker om oavlönad ledighet vid Seure. Du får anvisningar från vår telefontjänst.

Seure kan kräva att du lämnar in ett intyg om sjukledighet för ett barn som du har vårdnaden om från och med den första sjukdagen. Lämna in intyget på det sätt som du har kommit överens om.  

Observera att du inte kan få tillfällig vårdledighet eller sjukledighet för att ta hand om ett friskt barn hemma.

Frånvaro på grund av att hälsomyndigheterna förordat karantän

Hälsomyndigheterna kan förorda dig till karantän (Lag om smittsamma sjukdomar 60 §), ifall du varit i samma utrymmen med någon som insjuknat i coronaviruset. Ifall du av hälsomyndighet blivit förordad till karantän, skall du per telefon omedelbart meddela arbetsenheten och Seure om situationen.

Ifall någon i samma hushåll av hälsomyndigheterna blivit förordad till karantän och du själv inte har några symptom och är frisk, fråga arbetsenheten ifall du kan gå på jobb. Vid behov kan arbetsenheten ge dig arbetsuppgifter att sköta på distans.

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom, ifall en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen förordar dig eller ditt under 16 åriga barn till karantän och du inte har möjlighet att jobba under den tiden. Dagpenningen vid smittsam sjukdom har ingen självrisktid och den ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Dagpenningen bestäms enligt den lön du skulle ha fått om du inte hade förordnats att bli borta från ditt arbete. Du skall själv ansöka om dagpenningen vid smittsam sjukdom från FPA. Du kan läsa mera på FPA:s sidor.

Ifall du har bokade arbetsturer men arbetsenheten har blivit stängd på grund av coronaviruset

Seure samarbetar tätt med städernas ledning. Vi strävar till att reda ut även ditt övriga kunnande för att möjligen kunna erbjuda dig annat jobb. Vi håller dig uppdaterad om situationen via denna sida. Vid behov kontaktar vi dig personligen.

Resor till utlandet

Seure rekommenderar att man undviker utlandsresor. Om du ändå reser, har statsrådet en rekommendation gällande anländande, som gäller många länder. Du bör begränsa dina närkontakter samt uppfölja en frivillig karantän under 14 dagars tid från den tidpunkt då du anlänt till Finland.

Uppdaterad information om de länder som kräver 14 dagars frivillig karantän, hittar du på THL:s sidor. Enligt statsrådets rekommendation ska personer som återvänder från de listade länderna andra än de ovan nämnda begränsa nära kontakter till andra och självmant hålla sig i karantän i 10 dygn efter att man har återvänt till Finland.

Den som, i strid med Seures rekommendation, reser till andra länder än de som nämns ovan, ska följa denna riktlinje:

  • Man ska inte boka/komma överens om arbetspass på 14 dygn efter återkomsten till Finland.
  • Man ska ansöka om (och få beviljat) oavlönad ledighet eller semester för 14 dygn efter resan, om det inte går att göra arbetet på distans.

De reserestriktioner som statsrådet utfärdar/rekommenderar ska följas, eftersom gränsområdena följs regelbundet och anvisningarna kan ändras på kort varsel. Om du planerar att boka en resa, kontrollera alltid först om en karantän på eget initiativ rekommenderas efter resan. Om detta är fallet, ska du inte boka arbetspass på 14 dygn, eller om du har arbetspass bokade, ska du ansöka om oavlönad ledighet eller semester för 14 dygn efter resan.

Kom ihåg att om du har rest utomlands och har luftvägssymtom efter resan, ska du omedelbart kontakta hälsovården.

Coronavirusinformation och kontaktuppgifter

Esbo

Helsingfors

  • Coronavirusrådgivningen är öppen vardagar kl. 7-20 på numret 09 310 10024
  • Jourhjälpen svarar på numret 116 117 efter kl. 20.00 och under veckosluten

Vanda

  • Vanda stads telefonrådgivning må, ons, fre kl. 9-11, tfn. 09 8395 0070.