Coronavirusinformation till Seures arbetstagare

Senaste uppdateringen: 31.8.2021

Följ arbetsplatsens instruktioner

På arbetsplatsen följer du arbetsenhetens instruktioner gällande till exempel hygien och hur man skyddar sig. Speciellt du som jobbar inom social-och hälsovården, ta reda på eventuella anvisningar som råder på avdelningen eller på enheten då du anländer till ditt arbetspass.

Följ hygienanvisningarna och undvik nära kontakter

Läs THL:s anvisningar: Handtvätt och hostande, anvisningar om handhygien för yrkesutbildade personer. Följ också arbetsplatsens eventuella egna hygienanvisningar

Kom ihåg att hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter alltid när det är möjligt. Hälsa inte genom att ta i hand.

Användning av andningsskydd och masker

Användning av mask i pendlingstrafiken: THL rekommenderar användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken i nästan hela Finland. På THL:s webbplats kan du kontrollera rekommendationen för olika regioner. En tygmask räcker som skydd. Maskerna införskaffas och bekostas av var och en själv, men i kommunerna kan masker också delas ut gratis.

Användning av mask på arbetsplatsen: Arbetstagarna vid Seure arbetar under kundens arbetsledning och tillsyn. Arbetsplatsen ansvarar också för arbetstagarnas arbetssäkerhet. Arbetsplatsen bedömer om arbetstagarna behöver använda andningsskydd eller ansiktsmasker på arbetsplatsen, skaffar de skydd som behövs och övervakar användningen av dem. Seures arbetstagare är alltid skyldig att följa arbetsplatsens rekommendationer och instruktioner av andvändning av ansiktsmasker och andra skydd.

Om du misstänker coronavirussmitta

Personer som har symtom och som inte är helt vaccinerade, eller som inte har haft en bekräftad covid-19-infektion under de senaste sex månaderna testas så snart som möjligt efter att symtomen har uppkommit. Det rekommenderas att testning av helt vaccinerade personer med symtom görs utifrån en riskbedömning av den lokala smittskyddsmyndigheten (THL).

Om du misstänker coronavirussmitta ska du ringa coronavirusrådgivningen i din hemkommun eller enligt kommunens anvisningar hälsostationen under dess öppettider. Du kan även fylla i en elektronisk symtombedömning i tjänsten Omaolo.

När hälsostationen har stängt kan du kontakta Jourhjälpen på numret 116 117.

Du bokar en tid för coronatest vid den egna hälsostationen eller vid hälsovårdsjouren. Seures företagshälsovård erbjuder inga coronatester. Provtagningstiden räknas inte som arbetstid.

THL rekommenderar starkt att du frivilligt undviker kontakt med andra än personer som bor i samma bostad:

  • då du väntar på coronatest
  • då du väntar på coronatestets resultat.

Kontakta Seure så snart som möjligt i följande situationer:

  • Du känner att du är arbetsoförmögen och du har avtalade arbetspass.
  • Du har en bekräftad coronavirussmitta och du arbetade via Seure när du redan var smittsam (1–14 dygn) eller du har avtalade arbetspass när du fortfarande är smittsam. Detta är oerhört viktigt för att kunna spåra smittkedjorna så snabbt som möjligt.

Om du har exponerats för coronaviruset

Anvisningarna om karantän uppdateras kontinuerligt utifrån coronasituationen och framskridandet av coronavaccinationerna, och den senaste informationen finns tillgänglig på THL:s webbplats. Smittskyddsmyndigheten beslutar om behovet av och längden på karantän vid exponering. Om du inte vet hur du ska gå till väga ska du kontakta hälso- och sjukvården.

Om smittskyddsläkaren inte beslutar något annat sätts du inte i karantän i följande fall, (THL:s webbplats uppdaterad 13.8.2021). Observera att anvisningarna kan ändras snabbt:

  • Du har fått två vaccindoser och det har gått minst en vecka sedan den andra dosen. Två vaccindoser skyddar väl mot coronavirussjukdomen och dess allvarliga former.
  • Du har tidigare haft en coronavirusinfektion och du har fått en vaccindos för minst en vecka sedan. I denna situation behövs i regel ingen karantän, eftersom kombinationen av en infektion och den första vaccindosen ger samma skydd som två vaccindoser.
  • Du har ett läkarintyg över att du har haft corona under det senaste halvåret. Enligt nuvarande information har man skydd mot coronaviruset sex månader efter insjuknandet.

En person som fått en komplett vaccinationsserie sätts i allmänhet inte i karantän efter exponering. Personen ska dock genomgå ett test om hen får symtom efter exponeringen.

Karantänens längd kan i vissa kommuner förkortas med ett test.

Använd denna blankett för att meddela om exponering på Seures arbetsplats.

Läs mer: Instruktioner vid utsättning för smittan eller då man blivit smittad

Om du har testats positiv för coronavirus

Om du får bekräftelse på att du insjuknat i corona ska du inte vänta på att myndigheterna tar hand om anmälan, utan omedelbart meddela Seure och cheferna på samtliga arbetsplatser där du har arbetat under de senaste 14 dagarna. Gå inte till arbetet utan följ noga myndigheternas anvisningar om karantän.

Om du har blivit smittad av coronaviruset på arbetsplatsen när du har arbetat via Seure är det fråga om en yrkessjukdom. Du kan anmäla en coronavirussmitta på arbetsplatsen med denna blankett.

Läs mer: Instruktioner vid utsättning för smittan eller då man blivit smittad

Frånvaro från arbetet

Anmäl alla frånvaron till arbetsplatsen. Meddela frånvaro i så god tid som möjligt så att vi hinner hitta en annan arbetstagare som ersätter dig.

 Om arbetsplatsen har skickat dig hem som en säkerhetsåtgärd och kräver att du testar negativt för coronaviruset innan du återvänder till arbetet, men du känner dig symtomfri och arbetsförmögen, ska du kontakta Seure för att utreda situationen.

Frånvaro på grund av sjukdom

Gå inte till arbetet om du är sjuk. Om du inte kan genomföra ett avtalat arbetspass på grund av sjukdom ska du omgående meddela detta till arbetsplatsen och Seure.

Om symtomen inträder under arbetsdagen anvisas du att omedelbart lämna enheten där arbetet utförs så att du inte smittar andra. Du får lön för hela dagen.

Seure kan kräva att du lämnar in ett intyg om sjukledighet från och med den första sjukdagen. Lämna in intyget på det sätt som du har kommit överens om.  

Frånvaro på grund av vård av sjukt barn

Tillfällig vårdledighet kan beviljas under vissa förutsättningar, om du måste ta hand om eller ordna vård för ett barn under tio år som insjuknat akut eller ett handikappat barn. Du kan få tillfällig vårdledighet högst fyra dagar åt gången. Om du behöver stanna hemma för att ta hand om barnet en längre tid eller om ditt barn redan har fyllt tio år, kan du ansöka om oavlönad ledighet. Du ansöker om oavlönad ledighet vid Seure. Du får anvisningar från vår telefontjänst.

Seure kan kräva att du lämnar in ett intyg om sjukledighet för ett barn som du har vårdnaden om från och med den första sjukdagen. Lämna in intyget på det sätt som du har kommit överens om.  

Observera att du inte kan få tillfällig vårdledighet eller sjukledighet för att ta hand om ett friskt barn hemma.

Frånvaro på grund av att hälsomyndigheterna förordat karantän

Ifall du av hälsomyndighet blivit förordad till karantän, skall du per telefon omedelbart meddela arbetsenheten och Seure om situationen.

Ifall någon i samma hushåll av hälsomyndigheterna blivit förordad till karantän och du själv inte har några symptom och är frisk, fråga arbetsenheten ifall du kan gå på jobb. Vid behov kan arbetsenheten ge dig arbetsuppgifter att sköta på distans.

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom, ifall en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen förordar dig eller ditt under 16 åriga barn till karantän och du inte har möjlighet att jobba under den tiden. Dagpenningen vid smittsam sjukdom har ingen självrisktid och den ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Dagpenningen bestäms enligt den lön du skulle ha fått om du inte hade förordnats att bli borta från ditt arbete. Du skall själv ansöka om dagpenningen vid smittsam sjukdom från FPA. Du kan läsa mera på FPA:s sidor.

Ifall du har bokade arbetsturer men arbetsenheten har blivit stängd på grund av coronaviruset

Seure samarbetar tätt med städernas ledning. Vi strävar till att reda ut även ditt övriga kunnande för att möjligen kunna erbjuda dig annat jobb. Vi håller dig uppdaterad om situationen via denna sida. Vid behov kontaktar vi dig personligen.

Resor till utlandet

Om du reser, följ Regeringens rekommendationer. Uppdaterad information och rekommendationer. Uppdaterad information hittar du på THL:s sidor.

De reserestriktioner som statsrådet utfärdar/rekommenderar ska följas, eftersom gränsområdena följs regelbundet och anvisningarna kan ändras på kort varsel. Om du planerar att boka en resa, kontrollera alltid först om en karantän på eget initiativ rekommenderas efter resan. Om detta är fallet, ska du inte boka arbetspass på karantänperiod, eller om du har arbetspass bokade, ska du ansöka om oavlönad ledighet eller semester för karantänperioden efter resan.

Kom ihåg att om du har rest utomlands och har luftvägssymtom efter resan, ska du omedelbart kontakta hälsovården.

Coronavirusinformation och kontaktuppgifter

Esbo

Helsingfors

  • Coronavirusrådgivningen är öppen vardagar kl. 7-20 på numret 09 310 10024
  • Jourhjälpen svarar på numret 116 117 efter kl. 20.00 och under veckosluten

Vanda

  • Vanda stads telefonrådgivning må, ons, fre kl. 9-11, tfn. 09 8395 0070.