Monimuotoisuus on voimavara työyhteisössä

Monikulttuuriset organisaatiot ovat Suomessakin lisääntyneet nopealla tahdilla ja työyhteisöt ovat muuttuneet yhä monimuotoisemmiksi koostuen muun muassa taustoiltaan, uskonnoltaan, koulutukseltaan, iältään, sukupuoleltaan ja persoonallisuudeltaan erilaisista ihmisistä.

Monimuotoisuus organisaatiossa on parhaimmillaan suuri rikkaus ja voimavara. Ajattele sitä osaamisen ja luovuuden määrää, jonka taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan erilaiset ihmiset yritykseen mukanaan tuovat!

Moniäänisyys, erilaiset työskentelytavat ja kokemukset tarjoavat oivan mahdollisuuden uudenlaiseen innovatiivisuuteen ja koko organisaation kehittymiseen.

Tämä vaatii meiltä kaikilta kykyä tuntea, ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta. Ennen kaikkea se edellyttää taitoa monimuotoisuuden tulokselliseen johtamiseen.

Monimuotoisuuden johtamisessa esimiestyöllä on suuri merkitys. Esimies voi omalla toiminnallaan edistää erilaisuutta hyväksyvää ilmapiiriä työyhteisössä. Avoin keskustelu, kokemusten jakaminen ja jokaisen työntekijän näkökulman arvostaminen synnyttävät työyhteisössä luottamusta ja luovat pohjan hyvälle hengelle. Kannustus ja rohkaisu ovat tärkeitä jokaiselle työntekijälle. Tärkeää on myös löytää keinoja siihen, että kaikkien työntekijöiden osaaminen saadaan monipuolisesti käyttöön.

Onnistumisen kokemukset ja tunne oman panoksen merkityksellisyydestä organisaatiolle ovat motivaatiotekijöistä parhaimpia.

Hyvään johtamiseen kuuluu kaikkien työntekijöiden tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu. Tähän velvoittaa jo lainsäädäntökin. Esimiehen on myös hyvä pyrkiä tutustumaan työntekijöihin mahdollisimman syvällisesti, jotta hän tunnistaa kunkin henkilökohtaisen osaamispotentiaalin ja osaa johtaessaan huomioida henkilön yksilöllisen elämäntilanteen. Kokemus oikeudenmukaisesta kohtelusta ja esimiehen ymmärtävä suhtautuminen lisäävät työhyvinvointia sekä työntekijän sitoutumista organisaatioon.

Arvostavan ja jokaiselle tilaa antavan ilmapiirin edistäminen ei ole ainoastaan johdon tehtävä, vaan ihan kaikkien työntekijöiden asia.

Se, miten annamme tunnustusta toisillemme ja nostamme toisiamme esiin, vaikuttaa koko organisaation toimintaan.

Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa ajatella asioista tai toimia. Monimuotoinen työyhteisö haastaakin meidät kaikki pohtimaan omaa arvomaailmaamme ja osin ehkä tiedostamatonta stereotyyppistä ajattelua. Omia ajatusmallejaan tiedostamalla ja ennakkoluulojaan kyseenalaistamalla voi tietoisesti pyrkiä myönteiseen ja hyväksyvään vuorovaikutukseen.

Suhtaudutaan siis ihmiseen arvokkaana yksilönä niin työyhteisössä kuin muuallakin elämässä. Annetaan mahdollisuus onnistua. Kuunnellaan ja pyritään ymmärtämään. Ehkä voimme oppia jotain, kun rohkenemme tarkastella asioita uudesta näkökulmasta.