Koronavuosi 2020

Korona vaikutti Seureen äkillisellä työntekijätarpeen vähenemisellä, kasvaneella työntekijäsuhteiden hoidon tarpeella ja nopeilla sopeutumistoimilla.

Korona muutti Seuren toimintaa – Osin väliaikaisesti, osin pysyvästi

Seuren liiketoiminta pysähtyi lähes kokonaan maaliskuussa 2020, kun yhteiskuntamme ponnisteli koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lapset hoidettiin päiväkodin sijasta kotona ja koululaiset opiskelivat etäyhteydellä. Päiväkodit ja koulut lakkasivat tarvitsemasta työntekijöitä: lastenhoitajia, varhaiskasvatuksen opettajia, koulunkäyntiavustajia, kokkeja, ruokapalvelutyöntekijöitä, siivoojia. Terveydenhuollossa keskityttiin pandemiasta selviytymiseen. Työntekijöiden kiertäminen työyksiköstä toiseen oli viisasta minimoida epidemian leviämisen estämiseksi ja työt pyrittiin tekemään oman henkilökunnan voimin.

Seuressa suurin muutos oli äkillinen työntekijätarpeen väheneminen. Määräaikaisia vuokratyöntekijöitä jouduttiin lomauttamaan, eikä keikkatyöntekijöille ollut tarjota työvuoroja.

Korona vaikutti Seuren toimintaan myös monilla muilla tavoilla. Töiden vähentyessä ja hallituksen, THL:n sekä eri kaupunkien omien määräysten ja ohjeistusten muuttuessa nopeasti vuokratyöntekijöiden työsuhdeasioiden hoitaminen vaati resursseja ja tehtävien priorisointia. Vuokratyöntekijöiden sairauslomien määrä kasvoi. Kesäkuuhun tultaessa Seure lopetti väliaikaisesti kaiken rekrytointinsa lukuun ottamatta tiettyjä terveydenhuollon tehtäviä. Lisäksi korona siirsi Helsingin kaupungin Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottoa vuoteen 2021, mikä samalla siirsi Seuren Resurssikeskus-palvelun käyttöönottoa.

Muutosten iskiessä myös Seure muokkasi joustavasti toimintatapojaan. Hallintohenkilökunta aloitti etätyöskentelyn maaliskuussa ja uuteen työnteon tapaan sopeuduttiin nopeasti. Myös työhaastatteluissa siirryttiin videoyhteyksien käyttöön. Koronan tuomien haasteiden ratkaisemista ja keskitettyä tiedotusta varten perustettiin koronatyöryhmä. Työssään Seure keskittyi asiakkaiden ja vuokrahenkilöstön palveluun ja työsuhteiden hoitoon.

Seure oli mukana auttamassa asiakkaitamme taistelussa koronaa vastaan myös rekrytoimalla sote-työntekijöitä erityisesti koronatehtäviin: Koronapuhelinpalveluun, sairaaloiden keuhko-osastoille ja koronarokotuksiin.

Vuokratyön joustavuus koitui asiakkaiden hyväksi

Henkilöstöpalvelun yksi ydintehtävistä on tuoda joustoa henkilöstötarpeisiin tarjoten työntekijöitä henkilöstön puutteisiin, mutta myös toisinpäin; antaen mahdollisuuden luopua työntekijöistä, kun työtä ei ole, etsimättä korvaavaa työtä tai jatkamatta työsuhteita. Töiden vähentyessä Seure antoi omistaja-asiakkailleen mahdollisuuden keskittyä työntekoon omalla vakituisella henkilökunnallaan ilman, että heidän täytyi turvautua lomautuksiin tai irtisanomisiin.

Vuokratyöntekijöiden työnantajana Seure toteutti työnantajavelvollisuutensa tunnollisesti, muun muassa kartoittaen korvaavan työn mahdollisuuksia, hoitamalla vuokrahenkilöstön lomautuksia, tiedottamalla tilanteesta ja reagoimalla esimerkiksi uusiin suojavälinesäädöksiin ja Uudenmaan rajojen sulkemiseen.

Samaan aikaan koronatyön kanssa Seuren täytyi reagoida myös tilausten rajusta vähenemisestä johtuvan taloudellisen tilanteen korjaamiseen. Voittoa tavoittelemattomana yhtiönä Seure on toiminnassaan noudattanut omistajiensa tahtotilaa, jossa potentiaalinen voitto näkyy asiakkaille kilpailukykyisinä hintoina. Toimintatapa estää kerryttämästä pääomaa, eli puskuria huonoja aikoja varten ja on toimiva stabiileissa normaalioloissa.

Tilanteeseen reagointi vaati yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä hallintohenkilökunnan lomauttamiseksi. Nopeutetussa aikataulussa toteutetut neuvottelut sujuivat hyvin, koska kaikki ymmärsivät tilanteen vakavuuden. Yhteistoimintaneuvotteluita pidettiin vuoden aikana tuotantotaloudellisista syistä kolme ja ne johtivat lomautuksiin. Säästöjä haettiin myös muun muassa toimistotiloja supistamalla ja määräaikaisten työsuhteiden luonnollisella päättymisellä. Raskaana ja kiireisenä aikana henkilöstön jaksamista tuettiin muun muassa tarjoamalla uusia jaksamisen ja mielenterveyden tuen palveluita.

Organisaatiomuutoksella tavoittelemme tehokkuutta ja ketteryyttä

Vaatimus sopeutumisesta uuteen tilanteeseen sekä ennen muuta teknologisen kehityksen ja toimintaympäristön muutoksen aiheuttama toimintatapojen muuttumistarve vauhditti Seuren sisäiseen organisaatiomuutoksen, jossa koko organisaation rakenne suunniteltiin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Vuoden neljänsien yhteistoimintaneuvotteluiden kautta toteutettu organisaatiomuutos keskitti tehtävät palvelua parantaviin ja tuottaviin toimenpiteisiin. Uuden organisaation aloittaessa 2021 otettiin käyttöön myös työntekijöiden työpanoksen sijoittelua tehostava sisäinen resurssikeskus. Yhteistoimintaneuvotteluissa ei päädytty irtisanomisiin. Määräaikaisten työsuhteiden päättyessä ja luonnollisen poistuman vuoksi hallintohenkilökunta kuitenkin supistui. Hyvinkään Villatehtaan toimipiste suljettiin ja sen tehtävät siirtyivät päätoimipisteeseen Sörnäisiin. Kun tammikuussa 2020 Seuren hallintohenkilökunnassa työskenteli 247 työntekijää, vuoden 2021 tammikuussa yrityksen toiminnasta vastasi 164 henkilöä.

Syksyllä maailma palaa raiteilleen ja Seure jatkaa työtään

Syksyllä 2020 työntekijätarve alkoi normalisoitua. Myös työvuorojen täyttöaste nousi ja esimerkiksi vuokratyöntekijöiden sairauspoissaolot palasivat lähes edeltävää vuotta vastaavalle tasolle.