Svenskspråkiga arbetsplatser inom hälso- och sjukvården i Västra Nyland

Via Seure kan du arbeta i huvudstadsregionen och Västra Nyland också på svenskspråkiga arbetsplatser inom primärvården. En vikarie som kan svenska är en uppskattad kollega.

När du ansöker om att arbeta via Seure, ange ditt intresse för svenskspråkiga uppgifter och jobb. Vi kan också rekommendera svenskspråkiga arbetsplatser för dig.

Västra Nylands välfärdsområde är ett tvåspråkigt välfärdsområde som organiserar social- och hälsovårdstjänsterna, räddningstjänsterna samt psykologs- och kuratorstjänsterna inom studerandehälsovården för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Västra Nylands välfärdsområde välkomnar svensktalande närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare, vårdassistenter och handledare till inhopparjobben på arbetsplatserna inom hälso- och sjukvården samt funktionshinderservicen. Inhopparjobb och vikariat erbjuds inom nedanstående svenskspråkiga tjänster.

Boendeserviceenheter

Boendeserviceenheterna erbjuder kundorienterade och delaktighetsfrämjande aktiviteter för seniorer. Vid boendeserviceenheterna finns avdelningar för kortvarigt serviceboende, bedömning och rehabilitering samt för långvarig heldygnsomsorg.

Kortvarigt serviceboende

Kortvarigt serviceboende är serviceboende med heldygnsomsorg som stödjer kundens självständiga boende i hemmet och upprätthållande av funktionsförmågan. Syftet med korttidsvården är att stödja hemmaboendet så länge som möjligt.

En kortvarig bedömnings- och rehabiliteringsperiod med heldygnsomsorg

En kortvarig bedömnings- och rehabiliteringsperiod med heldygnsomsorg kan behövas när funktionsförmågan och hälsan är nedsatt och man måste bedöma om det går att bo hemma tryggt. Målet med bedömnings- och rehabiliteringsperioden är att kunden ska återvända till sitt hem eller sin tidigare bostad.

Långvarigt serviceboende

Långvarigt serviceboende tillhandahålls till de boende som behöver vård och omsorg dygnet runt och inte längre kan bo i sitt eget hem. Långvarigt serviceboende ges på ett vårdhem, och syftet med tjänsten är att stödja och främja kundens välbefinnande, trygghet och goda livskvalitet. I serviceboende med heldygnsomsorg betonas kundens självständighet, individualitet, värdighet och integritet. I tjänsten förverkligas ett samarbete mellan kunden, kundens närstående och personalen, god yrkeskunnighet och kontinuitet i vården. Kunden bor på vårdhemmet sina sista år och i tjänsten ingår vård i livets slutskede.

Enheter

 • Hangö: Servicehuset Astrea, Servicehuset Nova
 • Raseborg: Hagahemmet, Tunahemmet, Tenala, Bromarf servicehem

Hemvård

I hemvården stöds hemmaboende genom att hjälpa kunderna med dagliga sysslor och läkemedelsbehandling utifrån en vård- och serviceplan. Hemvården kan också vara tillfällig, till exempel för återhämtning från en sjukdom. Hemvård anordnas utifrån en bedömning av servicebehovet och i enlighet med kundens vård- och serviceplan. Vård- och serviceplanen utvärderas regelbundet, och då kan man lägga till, minska eller ta bort tjänster enligt kundens behov. I hemvårdens tjänster ingår stöd till kundens funktionsförmåga och självständighet, hjälp med kost och personlig hygien samt läkemedelsbehandling, sjukvårdsåtgärder och uppföljning av dessa.

Enheter

 • Hemvården i Hangö
 • Hemvården i Ingå
 • Hemvården i Raseborg: Pojo–Tenala, Karis, Ekenäs
 • Hemvården i Grankulla
 • Hemvården i Mattby–Olars

Bäddavdelningar på sjukhus

Patienterna kommer till avdelningsvård på grundval av läkarens bedömning oftast från jouren eller den specialiserade sjukvården. Patienten ska ha ett behov av sjukhusvård som inte kräver specialiserad sjukvård. På vilken avdelning patienten ska få rehabilitering och behandling bestäms utifrån patientens behov och är inte beroende av patientens hemkommun. Arbetet utförs mångprofessionellt och med ett rehabiliterande arbetssätt. Målet är en heltäckande och individuell behandling av patienten.

Avdelningar

 • Västra sjukhusområdet: Hangö bäddavdelning
 • Raseborgs bäddavdelning
 • Sjundeå bäddavdelning

Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning

Funktionshinderservicen har enheter för boende samt arbets- och dagverksamhet i många kommuner i Västra Nylands välfärdsområde. Boendeenheterna erbjuder boende till svenskspråkiga kunder med funktionsnedsättning. Verksamheten genomförs utifrån kundens behov och önskemål. I boendeenheterna arbetar man tillsammans för att säkerställa att kunderna har en trygg och hemtrevlig vardag, där meningsfulla aktiviteter ordnas. I tjänsterna ingår gruppboende, stödboende och boende i egen bostad.

Enheter

 • Flemingsgatans serviceenhet: Flemingsgatans boendetjänster tillhandahåller boendetjänster för tolv boende i ett grupphem nära Ekenäs centrum.
 • Brogränds serviceenhet: Brogränd och Cylindergränd; Brogränds boendeenhet tillhandahåller boendetjänster i ett grupphem och separata bostäder. De boende har ett stort stödbehov. Boendeenheten ligger i ett lugnt egnahemshusområde i Österby, cirka fyra kilometer från centrum.
 • Österby serviceenhet: Österby boendeenhet tillhandahåller boendetjänster i små grupper och separata bostäder. I enheten bor personer i olika åldrar och med nedsatt rörlighet. Österby boendeenhet ligger i ett lugnt småhusområde cirka fem kilometer från Ekenäs centrum.
 • Kvarnens serviceenhet: Kvarnens boendeenhet tillhandahåller boendetjänster för vuxna i ett grupphem och separata bostäder samt stödboende. I enheten bor personer i olika åldrar och med nedsatt rörlighet. Vid enheten tillhandahålls också seniorverksamhet. Boendeenheten ligger i en lugn miljö nära Karis centrum.
 • Dagteks dagverksamhet: Dagteks dagverksamhet erbjuder verksamhet som utgår från kundernas livssituationer och arbetslivets behov, till exempel underleverantörsarbete, snickeri, konst- och hantverksverksamhet. Dagtek finns i FIX-byggnaden i Ekenäs centrum.
 • Dagteks boendetjänster: Dagteks boendetjänster tillhandahåller korttidsvård och vila. Här ges personlig service som tar hänsyn till allas önskemål och erbjuds även boendecoaching till personer vars nästa steg är att flytta ut från föräldrahemmet. Under skollov tillhandahålls även också vård under lovet. Dagteks boendetjänster finns i Ekenäs centrum.
 • Nåvis boendestöd: Nåvis boendestöd erbjuder individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer. Stöd ges i personens eget hem utifrån de behov och önskemål som personen framför tillsammans med sina anhöriga och stödpersoner. Nåvis ligger nära Ekenäs centrum.