Työnhakijalle

Lähihoitajan työ

Lähihoitajan työn lähtökohtana on ihmisen auttaminen. Lähihoitaja tekee asiakas- ja potilastyötä, ja työssä keskeisenä osa-alueena on vuorovaikutus ja toimiminen muiden ihmisten kanssa.

Lähihoitajana voit Seuren kautta työskennellä monipuolisesti kaikilla Seuren työskentelyalueilla: Helsingin kaupungilla, HUS:ssa, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Lähihoitaja Heli keikkailee kotihoidon kohteissa

Lähihoitaja voi työskennellä Seuren kautta esimerkiksi:

 • Perusterveydenhuollossa:
  • Kotihoidossa ja kotisairaalassa
  • Vanhustyössä, kuten hoiva-asumisessa ja palvelutaloissa
  • Kuntouttavissa arviointiyksiköissä
  • Kaupunkien sairaaloiden vuodeosastoilla
  • Psykiatriassa, mielenterveys- ja päihdetyössä
  • Vammaistyössä
  • Terveysasemilla
 • Erikoissairaanhoidossa:
  • Erikoisalojen vuodeosastoilla (esim. sisätaudit ja kirurgia)
  • Päivystyksessä
  • Psykiatriassa
  • Kotisairaalassa
 • Lähihoitaja voi työskennellä kauttamme myös suun terveydenhuollossa

Tarjoamme monipuolisesti eri pituisia työsuhteita muutaman päivän keikoista toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja öihin, myös viikonloppuvuoroja on tarjolla.

Voimme räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä ja vuoropainotuksella, kuten esimerkiksi neljän työpäivän työviikon tai pelkkiä päivävuoroja.

Työ Seurella on palkitsevaa ja itsenäistä

Vaikka sinulla on taustalla työnantaja, niin käytännössä työskentelet itsellesi – voit vaikuttaa työsi sisältöön, ajankohtaan ja kestoon. Samaan aikaan pidät kuitenkin itse huolta myös oman työskentelysi organisoinnista ja jatkuvuudesta pidemmällä aikavälillä.

Lähihoitaja Jenni Nilsson

Lähihoitajalle on töitä tarjolla terveydenhuollon tehtävien lisäksi myös peruskouluissa autististen ja kehitysvammaisten lasten opetuksessa. Töitä tehdään tehtävänimikkeillä oppilashoitaja tai erityiskoulunkäynninohjaaja. Kouluissa työsuhteet kestävät yleensä koko lukuvuoden tai lukukauden ja lisäksi tarjolla on runsaasti keikkatöitä läpi koulun lukuvuoden. Oppilashoitajana tai koulunkäyntiavustajana voi työskennellä myös lähihoitajan koulutuksella, ilman Valviran rekisteröintiä lähihoitajaksi.

Lähihoitajan työllistyminen

Rekrytoimme lähihoitajia läpi vuoden. Edellytämme Valviran rekisteröintiä (valmistuneet), tietyissä kohteissa työskentelyyn tartuntatautilain mukaisesta rokotesuojaa ja lasten parissa työskenteleviltä rikostaustaotetta. Lisäksi moniin työkohteisiin on vaatimuksena lääkehoitolupa (LOVe/LOP-verkkokurssi + näytöt) ja potilastietojärjestelmäosaaminen (esimerkiksi Apotti), jotka voit tarvittaessa suorittaa Seuren kautta.

Kotihoitoon rekrytoimme myös opiskelijoita, joilla on harjoittelu- tai työkokemusta kotihoidosta. Lisäksi valmistuneille kotihoidosta kiinnostuneille lähihoitajille järjestämme perehdytystä, jos kotihoito työkenttänä on vieras tai työskentelystä siellä on jo pidempi aika.

Lähihoitajan palkka

Tarkka palkka mahdollisine lisineen ilmoitetaan aina työpaikkailmoituksissamme. Keikkatyössä maksamme palkan kaksi kertaa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksamme kokemus- ja epämukavan työajan lisiä. Keikkatyössä palkan yhteydessä maksetaan myös lomaraha. Lue lisää lähihoitajan palkasta.

Soveltuva tausta, vaaditut luvat ja todistukset

 • Hakijalla tulee olla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinto tai olet alan opiskelija
 • Kysymme tutkinto- ja työtodistukset sekä tarkistamme Valviran rekisteröinnin (alalle valmistuneet)
 • Tehtävästä riippuen edellytämme tartuntatautilain vaatimaa riittävää rokotesuojaa
 • Tehtävän mukaiset lääkehoitoluvat ja potilastietojärjestelmäosaaminen
 • Jos työ tehdään tiloissa joissa on lapsia: Rikostaustaote

TES / työehtosopimus:

Lue erilaisista lähihoitajan tehtävistä tarkemmin

Lähihoitajana kotihoidossa voit Seuren kautta työskennellä kotihoidon asiakkaiden kodeissa. Joissakin tapauksissa myös palvelutaloissa asuvat asiakkaat voivat olla kotihoidon asiakkaita. Kotihoidon asiakkaat ovat yli 18-vuotiaita ja he tarvitsevat erilaisia kotiin tuotavia kotihoitopalveluita pärjätäkseen arjessa. Suurin asiakasryhmä on yli 75-vuotiaat.

Työnkuva kotihoidossa on monipuolinen, sillä työtehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen huolehtiminen asiakkaista. Päätehtävänä on turvata asiakkaiden turvallinen ja sujuva arki kotioloissa. Työpäivä koostuu pääsääntöisesti asiakaskäynneistä, jotka pitävät sisällään hoidon tarpeen arviointia ja suunnittelua, lääkehoidon toteuttamista, perustarpeiden kuten ravitsemuksen ja toimintakyvyn turvaamista, sekä tukipalveluiden järjestämistä.

Lähihoitajana vuodeosastolla voit Seuren kautta työskennellä kaupunginsairaaloiden sekä terveysasemien vuodeosastoilla, joissa työskennellään akuuteilla, kuntouttavilla tai palliatiiviseen hoitoon painottuvilla osastoilla eri-ikäisten potilaiden parissa.

Kohteita löytyy sekä Helsingistä, Vantaalta että Espoosta. Työ sairaaloissa ja terveysasemien vuodeosastoille on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä. Lähihoitajan työ on nopeatempoista, eikä työtilanteita voi aina ennakoida, sillä ne määräytyvät potilaiden tilan ja hoitotarpeen mukaan.

Lähihoitajana vanhustyössä voit Seuren kautta työskennellä monipuolisissa palvelukeskuksissa, palvelutaloissa, ryhmäkodeissa, hoivakodeissa, päivätoiminnassa sekä pitkäaikaishoidon osastoilla. Asiakkaat ovat iältään, toimintakyvyltään ja sairauksiltaan hyvin erilaisia.

Työnkuva vanhustyössä on ensisijaisesti vanhuksen toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemista sekä perus- ja sairaanhoitoa. Työhön kuuluu vanhusten auttaminen päivittäisissä toiminnoissa, syöttäminen, peseminen, kylvettäminen ja yhdessä ulkoileminen. Tarvittaessa työntekijä opastaa ja ohjaa vanhuksia apuvälineiden käytössä ja jakaa lääkkeitä.

Lähihoitajana Psykiatria ja päihde -yksiköissä voit Seuren kautta työskennellä avohoidon ja sairaalahoidon palveluja tarjoavissa kohteissa, akuuttipsykiatrian kohteissa, geropsykiatrian-, neuropsykiatrian ja päihdepsykiatrian kohteissa sekä selviämishoitoasemilla.

Psykiatria sisältää erikoisaloina lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, aikuispsykiatrian ja oikeuspsykiatrian sekä erityisosaamisen alueina päihdepsykiatrian ja vanhuspsykiatrian. Mielenterveyden häiriöiden tutkimus ja hoito on yleensä avohoitoa tai lyhytkestoista sairaalahoitoa. Työ on myös arjessa selviytymisen tukemista.

Lähihoitajana vammaistyössä voit Seuren kautta työskennellä erilaisissa toimintakeskuksissa, ryhmäkodeissa ja asuntoryhmissä, asumisyksiköissä sekä palveluasumisryhmissä. Suurin osa kohteista on kehitysvammakohteita, ja näiden lisäksi on muutamia liikuntavammaisten kohteita. Työtä tehdään niin päivä- ja työtoiminnassa, kuin asumis- ja laitospalveluissa. Kohteesta riippuen työtä on tarjolla päivä- tai kolmivuorotyönä.

Vammaistyössä työskennellään moninaisissa tehtävissä eri-ikäisten ja eri tavalla vammautuneiden parissa. Työnkuva on vammaistyön kohteissa monipuolinen, ja työtehtäviin voi kuulua mm. hoito-, huolenpito- tai kuntoutustehtäviä sekä auttamista, tukemista ja ohjaamista kaikissa tarvittavissa toiminnoissa. Työhön voi sisältyä myös kodinhoidollisia tehtäviä.

Lähihoitajan koulutus ja osaamisvaatimukset

Lähihoitajan tehtävissä voi toimia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolla, tai alan opiskelijana. Opiskelijalta edellytettävä opintopistemäärä ja suoritukset ilmoitetaan tehtäväkohtaisissa hakuissamme.

Lisäksi moniin työkohteisiin on vaatimuksena lääkehoitolupa (LOVe/LOP-verkkokurssi + näytöt) ja potilastietojärjestelmäosaaminen (esimerkiksi Apotti). Valmistuneet hoitajat voivat tarvittaessa suorittaa lääkeluvat, tietojärjestelmäkoulutuksen ja näytöt Seuren kautta.

Moniin tehtäviin edellytetään osaamisalan mukaista työ- tai harjoittelukokemusta. Jos kokemusta ei ole, voi lähihoitaja laajentaa työskentelyään esimerkiksi kotihoitoon Seuren tarjoaman palkallisen perehdytyksen kautta. Lue Apotti- ja lääkelupakoulutuksista ja työhön perehdytyksistä lisää.

Lähihoitajan avoimet työpaikat ja uramahdollisuudet

Lähihoitajalla on erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet Suomessa. Työskentelyn voi aloittaa jo opiskeluaikana ja myös eläkeiän ylittäneet konkarit ovat haluttuja työntekijöitä. Alalla voit valita työnteon muodon, joka sinulle sopii: Joustavan keikkatyön, turvallista arkea rakentavan määräaikaisen työn, tai perinteisen vakituisen työsuhteen. Lue lisää ja valitse keikkatyö tai kk-palkkainen työsuhde.

Seure mahdollistaa työskentelyn helposti jo opiskeluaikana ja myös silloin, jos haluat esimerkiksi viettää perheaikaa tai matkustella työn lomassa. Alalla on yleistä tehdä keikkatyötä myös toisen työsuhteen ohella, esimerkiksi joko työskennellen perinteisen hoitoalan työsuhteen lisäksi, tai mahdollistaen hoitoalan keikkailulla oman yritystoiminnan. Lue lisää työskentelystä eri elämäntilanteissa.

Tutustu avoimiin työpaikkoihin tarkemmin ja hae mukaan työskentelemään Seuren kautta.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa itsellesi sähköposti tai uutiskirjekooste uusista avautuvista hauista!

12.06.2024 · Ajankohtaista

Huomisen hoitajat – Hyviä uutisia hoitoalasta, ole hyvä!

Milloin olet viimeksi kuullut tai puhunut hyvää hoitoalasta?