Arbete som tandskötare

Tandskötarens arbete omfattar undersökning och vård av munsjukdomar. Arbetet består av uppgifter som tandläkarens assistent, förberedning och underhåll av mottagningsrummet och ofta även kundtjänst, instrumentvård och tidsbokning. Tandskötaren arbetar i ett mångprofessionellt team.

Tandskötarens arbetsuppgifter omfattar bland annat förberedelser inför ingrepp samt rengöring, underhåll, desinficering och sterilisering av mottagningsrummet och tandvårdsinstrumenten samt vårdmiljön. Arbetet kan till exempel omfatta påfyllning av skåp för vårdartiklar samt kontroll av patientuppgifter och olika saker som rör arbetsförloppet under dagen.

I samband med patientbehandlingar arbetar tandskötaren som tandläkarens arbetspar och läkaren har behandlingsansvaret. Närvårdaren ansvarar för att säkerställa att instrumenten och vårdartiklarna finns tillgängliga, ställa fram redskapen och öppna instrumentförpackningar samt räcka över redskap och vårdartiklar till tandläkaren. I uppgifterna ingår också observation av patientens tillstånd under ingreppet samt vägledning om mun- och tandvård samt hemvård för patienterna.

Arbetsplatserna finns vid stadens tandkliniker i Helsingfors, Esbo och Vanda. Arbetsskiften görs på vardagar, i huvudsakligen som morgonskift.

Tandskötarens yrkesbeteckning vid Seure är närvårdare, munhälsovård.

Tandskötarens lön

Lönen jämte eventuella tillägg meddelas i våra platsannonser. För inhopparjobb betalas lönen två gånger i månaden. Utöver grundlönen betalar vi erfarenhetstillägg och tillägg för obekväm arbetstid. Inhoppare får semesterpenningen utbetalad tillsammans med lönen. Läs mer om löner på Seure.

Lämplig bakgrund samt tillstånd och intyg som krävs

  • Närvårdarexamen med inriktning på munhälsovård
  • Praktik- eller arbetserfarenhet inom området
  • Också närvårdarstuderande inom kompetensområdet munhälsovård som har praktik- eller arbetserfarenhet inom området kan arbeta som tandskötare
  • Examens- och arbetsintyg
  • Valviras registrering (personer med examen)
  • De tillstånd för läkemedelsbehandling och den kompetens om patientdatasystem som arbetet kräver
  • Tillräckligt vaccinationsskydd enligt lagen om smittsamma sjukdomar
  • Tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för framgångsrik skötsel av uppgifterna
  • Om arbetet utförs i lokaler där barn vistas: straffregisterutdrag